Home Tư vấn khiếu nại, tố cáo đất đai

Tư vấn khiếu nại, tố cáo đất đai

Tư vấn khiếu nại, tố cáo đất đai. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đất đai, luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn.

Thuê luật sư khiếu nại đất đai

Thuê luật sư khiếu nại đất đai. Luật sư tham gia khiếu nại đất đai giúp giải quyết trong việc tranh chấp có liên quan đến khiếu nại, bao gồm luật sư tham gia cả vụ án...
Thủ tục khiếu nại đất đai

Thủ tục khiếu nại đất đai

Thủ tục khiếu nại đất đai là người sử dụng đất dùng quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với đất đai. Khiếu nại về đất đai cần có...

Quy định 69-QĐ/TW 2022 kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Quy định 69-QĐ/TW 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có hiệu lực từ ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, do Ban Chấp hành Trung ương.  Phần mục lục của Quy định 69 QĐ/TW...

Quy định kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đất đai, nhà ở

Quy định kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đất đai, nhà ở. Quy định số 69 thay thế Quy định số 07 ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và...

Tư vấn các trường hợp khiếu nại đất đai

Tư vấn các trường hợp khiếu nại đất đai. Quyền khiếu nại đất đai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền...

Tư vấn pháp luật Khiếu nại Đất đai

Tư vấn pháp luật khiếu nại đất đai. Khiếu nại đất đai là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất khi có căn cứ cho rằng...

Điều kiện khiếu nại đất đai như thế nào?

Điều kiện khiếu nại đất đai như thế nào? Để xảy ra khiếu nại hay khởi kiện về đất đai là điều không ai muốn, nhưng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...

Tư vấn pháp luật Khiếu nại, Tố cáo, Khởi kiện về đất đai

Tư vấn pháp luật Khiếu nại, Tố cáo, Khởi kiện về đất đai. Hiện nay, những vụ việc khiếu nại, tố cáo thậm chí là khởi kiện về đất đai tại các cơ quan nhà nước có...

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai. Để xác định đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai là cơ quan nào? thì phải xác định được quyết định hành chính, hành vi hành chính...
Quy trình khiếu nại, khởi kiện hành chính về đất đai

Quy trình khiếu nại, khởi kiện hành chính về đất đai

Quy trình khiếu nại, khởi kiện hành chính về đất đai. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì...

Tư vấn Tố cáo vi phạm đất đai

Tư vấn Tố cáo vi phạm đất đai. Trong quan hệ pháp luật đất đai, người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp...

Mẫu đơn khiếu nại đất đai và cách viết

Mẫu đơn khiếu nại đất đai và cách viết. Tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực...

Bài viết mới