Đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua, cũng như người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán.

Luật đấu giá tài sản năm 2016

Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí...

Thủ tục đấu giá tài sản

Thủ tục đấu giá tài sản. Tổ chức bán đấu giá tài sản và trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản căn cứ theoThông tư 23.2010.TT-BTP (hướng dẫn NĐ 17) Trình tự thủ tục đấu giá...

Trở thành đấu giá viên cần điều kiện gì?

Trở thành đấu giá viên cần điều kiện gì? Theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 thì đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn và quá trình đào tạo, tập sự, thi...

Bài viết mới