Home Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp

Luật phá sản 2014

Luật phá sản 2014. quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá...

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật phá sản

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản 2014 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁNTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Nghị định 22/2015/NĐ-CP về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý...

Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc...

Quyết định 1382/QĐ-BTP năm 2015 thủ tục hành chính Quản tài viên hành nghề...

Quyết định 1382/QĐ-BTP năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản BỘ TƯ PHÁP------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Thông tư 224/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Thông tư 224/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng...

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất...

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Phá sản 2014, quản tài viên trong một vụ việc phá sản có các...

Giám sát Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị...

Giám sát Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản. Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó Luật...

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Luật...

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Nghị định...

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên Mục lục biểu mẫu (Ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Mẫu TP-QTV-01: Đơn đề nghị cấp chứng...

Thủ tục cấp chứng chỉ quản tài viên

Hồ sơ cấp chứng chỉ quản tài viên gồm những gì? Căn cứ pháp lý: Luật Phá sản 2014; Nghị định 22/2015/NĐ-CP; Thông tư 224/2016/TT-BTC. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quản tài viên là cá...

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản...

Bài viết mới