Home Bồi thường thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội

Bồi thường thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội

Nhà nước bồi thường thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Thủ tục thu hồi đất giải phòng mặt bằng, cách tính giá thu hồi nhà đất, định giá tài sản, khiếu nại, khởi kiện về thu hồi đất và các tài sản trên đất khi bị thu hồi đất đối với dự án nhà nước. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích theo trình tự thủ tục, thẩm quyền theo quy định | Bồi thường đất để phát triển sản xuất, kinh doanh

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất đai là nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất, của...

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất. Thu hồi đất từ người sử dụng là một trong những vấn đề hay gây tranh cãi, khiếu nại, khiếu kiện. Đơn giản vì đất...

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBNDTP Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2017/QĐ-UBND.  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2022/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022 QUYẾT...

Cách tính bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất

BCách tính bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất. Khi Nhà nước thu hồi đất thì người có đất bị thu hồi cần quan tâm bồi thường như: Điều kiện được bồi thường, có được...

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT 2022 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định...

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT 2022 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về bồi...

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự thủ tục thu hồi đất là quy trình do các cơ quan Nhà nước thực hiện, nhưng người có đất bị...

Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông?

Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu dân cư như thế nào? Một trong những mục đích thu hồi đất phổ biến nhất là để làm đường giao thông, việc...

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng?

Trường hợp nào nên thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng? Giá bồi thường đất dựa trên khung giá do UBND tỉnh thành phố ban hành hàng năm, khung giá đất này thường...
Tư vấn luật bồi thường đất nông nghiệp

Tư vấn luật bồi thường đất nông nghiệp

Tư vấn luật đền bù đất nông nghiệp. Đền bù do bị thu hồi đất nông nghiệp luôn đòi hỏi phải giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo sự dung hòa lợi ích giữa nhà nước...

Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi có quyết định thu hồi...

Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp, Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp hiện hành. Hiện nay, đối với đất nông nghiệp khi bị...
Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các tỉnh thành. Khi bị thu hồi đất thì người bị thu hồi quan tâm nhất là tiền đền bù được bao nhiêu? Sau đây là...

Tư vấn về bồi thường tái định cư khi bị thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường tái định cư khi bị thu hồi đất. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định việc bòi thường thu hồi đất ở tại...

Quy định về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Thừa Thiên Huế. I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ,...

Giá đất nào để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

Giá đất nào để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng? Theo khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, một trong những nguyên tắc bồi thường về đất khi...

Đơn giá bồi thường thu hồi đất ở của 63 tỉnh thành

Đơn giá bồi thường thu hồi đất ở của 63 tỉnh thành. Dưới đây là danh mục văn bản quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành...

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất Thành phố Hà Nội 2020 – 2024

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất Thành phố Hà Nội 2020 - 2024. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng...

Bài viết mới