Tư vấn luật đấu thầu

Tư vấn luật đấu thầu về các hoạt động đấu thầu, Áp dụng Luật Đấu thầu đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đấu thầu là phương thức minh bạch để lựa chọn đơn vị cung cấp hoặc thi công tốt nhất trong các gói thầu mua sắm hoặc xây lắp, giúp bên mời thầu giảm được chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tư vấn pháp luật đấu thầu

Tư vấn luật đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu, tiết...

Các trường chỉ định thầu đối với nhà thầu

Chỉ định thầu theo luật mới là quy định về chỉ định thầu được quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 Chỉ định thầu đối với nhà...

Hình thức và phương thức đấu thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi: Đây là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà...

Vai trò của đấu thầu

Vai trò của đấu thầu Hành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của...

Khái niệm đấu thầu

Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có thể nói đấu...

Luật Đấu thầu 2023

Luật Đấu thầu 2023 quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động...

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng quản lý giá...

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,...

Tổng hợp văn bản pháp luật về đấu thầu

Tổng hợp văn bản pháp luật về đấu thầu năm 2018 về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về...

Hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng

Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vừa...

Quy định về lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực...

Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu xây dựng

Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu xây dựng 2019. Dưới đây là danh mục các văn bản xây dựng gồm luật xây dụng, nghị định hướng dẫn, thông tư hướng dẫn, công văn hướng...

Nghị định 63/2014 hướng dẫn luật đấu thầu

Nghị định 63/2014 này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều...

Luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu 2013 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu QUỐC HỘI Số: 43/2013/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Bài viết mới