Văn bản luật Hình sự

Các văn bản luật Hình sự mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh, hướng dẫn thi hành luật hình sự như Luật, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Quyết định, Sắc lệnh, Điều ước quốc tế, cắc lệnh, công văn, chỉ thị trong lĩnh vực hình sự.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ...

Thông tư 46/2019/TT-BCA về trách nhiệm Công An thực hiện Bộ luật tố tụng...

Thông tư 46/2019/TT-BCA quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền Bào chữa của người Bị...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có 2 phần Mục lục và Nội dung Bộ luật tố tụng hình sự, bạn chỉ cần xem mục lục và Click vào sẽ dẫn tới điều luật và ấn Top trở...

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và vận dụng Bộ luật hình sự...

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự...

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. HỘI ĐỒNG...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới...

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC hướng dẫn xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi. hông tư này quy định về việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới...

Công văn 64/TANDTC-PC 2019 kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc...

Công văn 64/TANDTC-PC 2019 kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi giải đáp trực tuyến toàn quốc...

Thông tư 22/2019/TT-BYT Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử...

Thông tư 22/2019/TT-BYT Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương...

Công văn 45/TANDTC-PC 2020 xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch...

Công văn 45/TANDTC-PC 2020 xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay, Hội đồng Thẩm...

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét...

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Công văn 212/TANDTC-PC giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

Công văn 212/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử về: Hình sự, tố tụng hành chính, dân sự, kinh doanh, thương mại. Giải đáp 38 vướng mắc...

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền...

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch này quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền...

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Nghị định 30/2018/NĐ-CP thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định 30/2018/NĐ-CP thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá...

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP định giá tài sản vụ án...

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP về căn cứ định giá tài sản; khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; yêu cầu...

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra...

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ...

Bài viết mới