Văn bản pháp luật đất đai

Văn bản pháp luật đất đai. Văn bản luật đất đai qua các thời ký, các nghị định, quyết định, công văn có liên quan đến đất đai, bất động sản, nhà ở.

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai.  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy...

Văn bản pháp luật đất đai qua các thời kỳ

Văn bản pháp luật đất đai qua các thời kỳ: Luật đất đai 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai sửa đổi 1998, Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai 2013, Luật Nhà ở...

Công văn 169/2002/KHXX giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đòi lại đất đã giao...

Công văn 169/2002/KHXX Về việc đường lối giải quyết các khiếu kiện, các tranh chấp đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng. TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc...

Các căn cứ pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại...

Các căn cứ pháp luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại đòi lại đất gốc.  Thực trạng về tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và tài sản gắn liền với đất đã và đang...

Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 như sau: Danh mục văn bản hướng dẫn và thay thế áp dụng cho luật đất đai 2013 Luật Đất đai 2013 STT Văn bản hướng dẫn Thay thế văn bản 1 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi...

Luật Đất đai 2013

Luật đất đai 2013 là luật đất đai mới nhất. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai...

Luật đất đai năm 1987

Luật đất đai năm 1987. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm...

Điều 100 Luật đất đai 2013

Điều 100 Luật đất đai 2013. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (luật cũ điều 50 luật đất đai 2003) như sau: "Điều...

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014 Nghị định 44/2014 luật đất đai

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014 Nghị định 44/2014 hướng dẫn luật đất đai. Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất...

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5...

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND hạn mức giao đất hạn mức công nhận quyền sử dụng...

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND hạn mức giao đất hạn mức công nhận quyền sử dụng đất Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất;...

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do bộ Tài Chính ban hành. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn...

Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ,...

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Nghị quyết 65/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của thành phố Hà Nội...

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng...

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI...

Bài viết mới