Quy định về luật sư

Quy định về luật sư, văn bản luật luật sư, tập sự luật sư, hoạt động của luật sư và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động nghề luật sư Việt Nam. | Tập sự luật sư | Tổ chức hành nghề luật sư | Trợ giúp pháp lý

Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10

Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10

Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10. Ở Việt Nam so với các nước phát triển trên thế giới thì nghề luật sư ra đời khá muộn và định hình chậm, việc ra đời của nghề...

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Luật sư

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Quyết định ban hành nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Quyết định của Ban chủ nhiện, Đoàn luật sư về việc ban hành Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được Đại hội đại biểu thông qua ngày 19/3/2016:  » Một số ban Đoàn Luật sư...

Một số ban Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Một số ban Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc kiện toàn Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư, Ban Truyền thông - Văn...

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012. Luật luật sư 2006, sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư như sau: VĂN PHÒNG...

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 2019

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam măm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc quản lý Bộ...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Công bố lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. THỦ...

Các văn bản pháp luật về luật sư

Các văn bản pháp luật về luật sư qua các thời kỳ bao gồm sắc lệnh, pháp lệnh về luật sư, luật luật sư và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành của...

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP123

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 137/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018  NGHỊ...

Thông tư 10/2014/TT-BTP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Thông tư 10/2014/TT-BTP bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư - Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 05/5/2019 thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP chi tiết: » Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ...
Chức danh Thạc sĩ Luật sư ThS.LS là gì

Chức danh Thạc sĩ Luật sư ThS.LS là gì

Chức danh Thạc sĩ Luật sư ThS.LS là gì? Luật sư học thạc sĩ thì được gọi là Thạc sỹ, luật sư (ThS.LS). Theo quy định luật sư hành nghề chỉ cần gọi chức danh Luật sư...

Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hành nghề luật sư. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong...

Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư, cấp lại Thẻ luật sư

Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư khác đến Đoàn luật sư Tp.Hà Nội, cấp lại Thẻ luật sư I. Thủ tục luật sư chuyển từ Đoàn luật sư khác đến Đoàn luật sư Tp. Hà Nội +...

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được quy định trong luật luật sư như thế nào? - Cơ sở pháp lý: + Luật Luật sư 2006 (sửa đổ bổ sung 2012). - Thủ tục đăng...

Vai trò của Luật sư

Xã hội ngày càng phát triển, càng phát sinh thêm nhiều mối quan hệ giữa công dân với công dân, giữa công dân với các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Những...

Chức năng xã hội của Luật sư

Chức năng xã hội của Luật sư trong hoạt động tố tụng chính là thiên chức và sứ mệnh của Luật sư trong việc khẳng định những giá trị cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển của...

Bài viết mới