Quy định về luật sư

Quy định về luật sư, văn bản luật luật sư, tập sự luật sư, hoạt động của luật sư và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn trong lĩnh vực hoạt động nghề luật sư Việt Nam. | Trợ giúp pháp lý

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà...

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 27-NQ/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 11...
Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư

Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư theo Biểu số:...

Mẫu Báo cáo của tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật khi hoạt động theo Biểu số: 08a/BTP/BTTP/LSTN. Khi thành lập tổ chức hành nghề luật như như công ty luật hoặc văn phòng luật...

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Luật sư

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...

Các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư, tập sự hành nghề...

Các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư và các trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề luật sư Theo quy định của...

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc. Ngày 15/3/2019 Bộ tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên...

Quyết định ban hành nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Quyết định của Ban chủ nhiện, Đoàn luật sư về việc ban hành Nội quy Đoàn luật sư thành phố Hà Nội được Đại hội đại biểu thông qua ngày 19/3/2016:  » Một số ban Đoàn Luật sư...

Một số ban Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Một số ban Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc kiện toàn Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư, Ban Truyền thông - Văn...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư BỘ TƯ PHÁP Số: 02/2019/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng...

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012

Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012. Luật luật sư 2006, sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư như sau: VĂN PHÒNG...

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 2019

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam măm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc quản lý Bộ...

Quyết định 1319/QĐ-BTP 2018 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư

Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ĐOÀN LUẬT SƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .............., ngày ...... tháng .........

Điều kiện luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Để trở thành Luật sư hướng dẫn tập sự cần những điều kiện gì? Luật sư cho tôi hỏi, tôi vừa mới hoàn thành khóa đào tạo hành nghề Luật sư của Học viện Tư pháp và...

Thông tư 21/2010/TT-BTP Quy chế tập sự hành nghề luật sư

Quy chế tập sự hành nghề luật sư BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TẬP SỰ HÀNH...

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam

Quyết định 149/QĐ-TTg về ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Công bố lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. THỦ...

Các văn bản pháp luật về luật sư

Các văn bản pháp luật về luật sư qua các thời kỳ bao gồm sắc lệnh, pháp lệnh về luật sư, luật luật sư và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành của...

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu

Đăng ký tập sự hành nghề luật sư thế nào, ở đâu? Điều 4. Nhận tập sự hành nghề luật sư 1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề...

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy đinh biện pháp thi hành luật luật sư CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ...

Bài viết mới