Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ. Tư vấn luật chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ của công nghệ, thủ tục đăng ký, soạn thảo và phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Dịch vụ chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên...

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ - Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Các...

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận chuyển giao công nghệ -...

Luật chuyển giao công nghệ 2006

Luật chuyển giao công nghệ 2006 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân...

Tư vấn pháp luật soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, cần Luatsubaoho.com (SB law) báo giá tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa chúng tôi và công ty Hoa Kỳ? Luật...

Bài viết mới