Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, quy định, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật và các văn bản hướng dẫn.

Các nguyên tắc áp dụng pháp luật, thứ bậc áp dụng pháp luật

Các nguyên tắc áp dụng pháp luật, thứ bậc áp dụng pháp luật. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật ở nước ta. Sau...

Quyết định 14/2023/QĐ-TTg Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng phải loại...

Quyết định 14/2023/QĐ-TTg Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày...

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà...

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 27-NQ/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 11...

Quy tắc viện dẫn, trích dẫn văn bản pháp luật

Quy tắc viện dẫn, trích dẫn văn bản pháp luật. Viện dẫn được sử dụng ở rất nhiều lĩnh vực như văn học, toán học khoa học hoặc luật pháp. Đối với sinh viên Luật, người làm...

Hướng dẫn cách đọc văn bản pháp luật

Hướng dẫn cách đọc văn bản pháp luật. Kỹ năng đọc văn bản luật đúng, hiểu văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) một cách dễ dàng nhất. Đối với văn bản pháp luật là dạng Luật,...

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước thông qua ngày 28/11/2013, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế cho Hiến pháp 1992. MỤC...

Những điểm mới của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992

Những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992: Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông...

Nghị quyết 33/2021/QH15 Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Nghị quyết 33/2021/QH15 Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.  QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghị quyết số: 33/2021/QH15 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021 NGHỊ...

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết như thế nào?

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết như thế nào? Tóm tắt:1. Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền Lập Hiến và Lập Pháp => Hiến pháp là luật cơ bản của NN...

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau đây: BỘ NỘI VỤ________ Số: 01/2020/TT-BNV CỘNG...

Chỉ thị 19/CT-TTg: Tiếp tục thực hiện phòng, chống COVID-19

Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Công văn số 2601/VPCP-KGVX năm 2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg...

Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong...

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 về việc công bố dịch COVID-19

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 về việc công bố dịch COVID-19. Quyết định này thay thế Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. QUỐC HỘI -------------- Luật số: 77/2015/QH13 CỘNG...

Luật cán bộ công chức, Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH 2019

Luật cán bộ công chức, văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH 2019. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công...

Luật viên chức

Luật viên chức. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. QUỐC HỘI_________ Luật số: 58/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật giáo dục năm 2019

Luật giáo dục 2019 số 43/2019/QH14. quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan,...

Bài viết mới