Tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng?

Tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng như thế nào? Sau khi nhân phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thì người dân có thời gian theo quy định để tiến hành thủ tục khiếu nại nếu thấy phương án đó không phù hợp hoặc không đúng với quy định của pháp luật về đền bù giải phóng mặt bằng.

Luật sư tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng? 

1. Căn cứ Điều 204 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 204: Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai​
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.”

2. Tuy nhiên, khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ:

“6. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.”

3. Về thời hiệu khiếu nại được quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Như vậy, trong trường hợp bạn đang khiếu nại mà vẫn chưa được giải quyết mà có quyết định cưỡng chế thi hành thì gia đình bạn vẫn phải giao đất cho nhà nước, chỉ đến khi mà có kết luận giải quyết khiếu nại cho thấy việc giải quyết đó là trái pháp luật thì gia đình bạn mới được bồi thường và đền bù theo đúng quy định pháp luật.

» Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

» Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng