Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, pháp luật doanh nghiệp về luật, thông tư, nghị định và các văn hướng dẫn: Luật doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán, luật ngân hàng, luật trọng tài thương mại, luật bảo hiểm xã hội, luật phòng cháy chữa cháy, luật lao động...

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nhỏ và vừa

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nhỏ và vừa. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu...

Nghị định 01/2021/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Nghị định 01/2021/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về Cơ quan đăng ký kinh doanh và...

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi quy định BHXH bắt buộc

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã...

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh...

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công...

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu theo hợp đồng lao động

Nghị định 38/2022/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu làm việc theo hợp đồng lao động.  CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 38/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6...

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và...

Nghị định 55/2019/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ,...

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Luật Bảo vệ môi trường 2014. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 55/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014  LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn...

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 59/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010   LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn...

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ...

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội,...

Luật phòng cháy chữa cháy 2001

Luật phòng cháy chữa cháy 2001 quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. » Phần sửa đổi bổ sung một số điều luật...

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Luật PPP) về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án...

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh...

Luật đầu tư 2020

Luật đầu tư 2020. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 năm 2020 quy định về bảo đảm đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, các hình thức đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa...

Những điểm mới Luật Đầu tư năm 2020

Những điểm mới Luật Đầu tư năm 2020 áp dụng từ 2021. Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày...

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ...

Bài viết mới