Home Pháp luật Thương mại điện tử

Pháp luật Thương mại điện tử

Pháp luật thương mại điện tử là cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước. Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời là căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm. Từ đó đưa ra các chế tài xử lý (bao gồm xử lý hành chính và xử lý hình sự).

Luật sư tư vấn luật thương mại điện tử

Luật sư tư vấn luật thương mại điện tử. Thương mại điện tử ngày càng phổ biến đối với hoạt động kinh doanh. Việc hiểu biết các quy định của pháp luật về thương mại điện tử...

Tư vấn mở doanh nghiệp thương mại điện tử

Mời quý vị đọc nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà trên kênh truyền hình Netviet, VTC10 về vấn đề mở doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam. Năm 2015 có thể được coi là...

Tư vấn đầu tư nước ngoài lĩnh vực thương mại điện tử

Tư vấn đầu tư nước ngoài lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty nước ngoài và muốn lập công ty tại Việt Nam để triển khai việc mở website trung...

Thông tư 87/2021/TT-BTC giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc...

Thông tư 87/2021/TT-BTC giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 08...

Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông...

Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm...

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 52/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật...

Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về quản lý website thương mại điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng...

Xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến

Thủ tục xin cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến G1 Tôi muốn được tư vấn về Thủ tục xin cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực...

Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông...

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Điều kiện kinh doanh cũ: Không có quy định. Điều kiện kinh doanh mới: Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Căn cơ sở pháp lý: Nghị định 72/2013/NĐ-CP...

Luật Giao dịch điện tử 2005

Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do...

Bài viết mới