Khiếu nại hình sự

Khiếu nại hành vi tố tụng là hành vi được thực hiện trong hoạt động tố tụng của những người tham gia tố tụng được thực hiện và khiếu nại quyết định tố tụng là các quyết định của có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra được ban hành theo quy định của Bộ luật này. | Thời hạn khiếu nại trong Tố tụng hình sự | Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp | Tố cáo trong Tố tụng hình sự

Khiếu nại trong tố tụng hình sự là gì?

Khiếu nại trong tố tụng hình sự là gì? Người có quyền khiếu nại là Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm...

Mẫu đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự

Mẫu đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự. Đơn khiếu nại là văn bản hành chính không thể thiếu trong quá trình khiếu nại một vấn đề nào đó tới cơ quan có thẩm quyền. Hiện...

Gửi đơn tố giác đến công an, được trả lời không có dấu hiệu...

Gửi đơn tố giác đến công an, nhận được trả lời không có dấu hiệu hình sự, đề nghị giải quyết dân sự thì người nộp đơn phải làm thế nào? Đây là một thực tế do...

Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại trong Tố tụng hình sự

Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại trong Tố tụng hình sự là bao nhiêu ngày? Khi người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan...

Thời hạn tạm giữ đã hết phải làm gì?

Thời hạn tạm giữ đã hết mà cơ quan chức năng chưa thả người thì phải làm gì? Bộ tố tụng hình sự quy định rất chi tiết thẩm quyền của người tiến hành tố tụng, cơ...

Người bị tạm giam quá lâu thì phải làm thế nào?

Người bị tạm giam quá lâu thì phải làm thế nào? Khi một người phạm tội và bị tạm giam mà vượt quá thời hạn quy định thì nên giải quyết như thế nào vừa đảm bảo đúng...

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp...

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại của cơ quan điều tra

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại của cơ quan điều tra. Điều 475. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng...

Quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định tại Chương XXXIII, gồm 15 Điều về các nội dung liên quan đến khiếu nại,...

Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Luật sư hình sự hướng dẫn thực hiện khiếu nại theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định trong thời hạn 20 ngày...

Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn khiếu nại không khởi tố vụ án hình sự. Khiếu nại là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại những quyết định trái pháp luật,...

Khiếu nại không khởi tố hành vi cố ý gây thương tích

Khiếu nại không khởi tố hành vi cố ý gây thương tích theo pháp luật hình sự? Khi hành vi cố ý gây thương tích xảy ra, tùy theo mức độ của thương tật có thể làm...

Tố cáo trong tố tụng hình sự là gì?

Tố cáo trong tố tụng hình sự là gì? tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, người có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm...

Tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân theo Nghị định...

Tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân theo quy định của Nghị định số 25/2021/NĐ-CP. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp...

Nghị định 41/2014/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 41/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng...

Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/2014/NĐ-CP

Nghị định 25/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an...

Bài viết mới