Hoà giải Thương mại

Hoà giải Thương mại, Trung tâm hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại, hoạt động hòa giải thương mại của Trung tâm trọng tài, quyền, nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại | Trọng tài thương mại

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Khi tham gia các quan hệ kinh tế, việc xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Các bên trong tranh chấp đều mong...

Trung tâm hoà giải thương mại là gì?

Trung tâm hoà giải thương mại là gì? Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập theo quy định của Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, có tư cách pháp nhân, có con dấu...

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định phạm vi, nguyên tắc hòa giải thương mại, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, hòa giải viên...

Quy định về hòa giải thương mại có hiệu lực từ 4/2017

Quy định về hòa giải thương mại có hiệu lực từ tháng 4/2017. Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm...

Phát triển phương thức hòa giải trong thương mại Việt Nam

Hòa giải và phát triển phương thức hòa giải trong thương mại ở Việt Nam Hoà giải thương mại hay trung gian thương mại 1 (Commercial Mediation) là một phương thức giải quyết tranh chấp rất phổ biến trên thế...

Bài viết mới