Xét lại bản án Hình sự

Xét lại bản án Hình sự. Xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án thì giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án thì giải quyết theo thủ tục Tái thẩm.

Phân biệt thủ tục Tái thẩm và Giám đốc thẩm trong hình sự

Phân biệt thủ tục Tái thẩm và Giám đốc thẩm trong lĩnh vực hình sự. Giám đốc thẩm và Tái thẩm không phải là cấp xét xử, mà là thủ tục tố tụng đặc biệt để xem...

Luật sư tư vấn kháng cáo vụ án dân sự

Luật sư tư vấn kháng cáo vụ án dân sự. Kháng cáo là quyền cơ bản của công dân khi cho rằng bản án, quyết định của tòa án không đúng quy định pháp luật. Người có...

Căn cứ kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm vụ án hình sự

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự. Giám đốc thẩm được áp dụng khi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị...

Mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự

Mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự (kèm theo Nghị quyết số 01/2017/HĐTP quy định về biểu mẫu tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Bài viết mới