Văn bản luật hành chính

Các văn bản luật hành chính mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hành chính, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật hành chính, luật xử lý vi phạm về hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính, Toàn bộ biểu mẫu luật Hành Chính của Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Văn bản tố tụng Hành chính, Download file đính kèm văn bản phía dưới trang. - Mẫu số 01-HC:...

Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công...

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013. Nghị định này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ,...

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. HANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định này quy định hành vi vi phạm,...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi...

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. CHÍNH PHỦ Số: 81/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ...

Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; QUỐC HỘI CỘNG HÒA...

Luật thanh tra 2010

Luật thanh tra 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 56/2010/QH12 Hà Nội, ngày...

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017. Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra...

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng hành chính. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2017/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Những điểm mới Luật tố tụng hành chính 2015

Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015 Luật TTHC năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; riêng các quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp...

Nghị định 147/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không...

Nghị định 147/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ...

Bài viết mới