Văn bản luật hành chính

Các văn bản luật hành chính mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hành chính, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật hành chính, luật xử lý vi phạm về hành chính

Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; QUỐC HỘI CỘNG HÒA...

Nghị định 04/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 04/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 04/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021 NGHỊ...

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính, Toàn bộ biểu mẫu luật Hành Chính của Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Văn bản tố tụng Hành chính, Download file đính kèm văn bản phía dưới trang. - Mẫu số 01-HC:...

Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công...

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013. Nghị định này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ,...

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. HANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Công văn 89/TANDTC-PC về một số vấn đề trong xét xử

Công văn 89/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vấn đề trong xét xử. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Văn bản 02/GĐ-TANDTC Giải đáp một số vấn đề về tố tụng...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính,...

 Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Theo đó, liên quan đến Luật tố tụng hành chính (TTHC),...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC hướng dẫn giải quyết vướng mắc nghiệp vụ trong hình sự; tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; dân sự; tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; tố...

Mục lục luật Tố tụng hành chính năm 2015

Mục lục luật Tố tụng hành chính năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07 /2016. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.  Tra cứu...

Luật thanh tra 2010

Luật thanh tra 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 56/2010/QH12 Hà Nội, ngày...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi...

Quyết định 638/QĐ-BTP năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Bồi...

Quyết định 638/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành. BỘ TƯ PHÁP-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây...

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng hành chính. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2017/NQ-HĐTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Những điểm mới Luật tố tụng hành chính 2015

Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015 Luật TTHC năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; riêng các quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp...

Bài viết mới