Văn bản luật hành chính

Các văn bản luật hành chính mới ban hành, các văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hành chính, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật hành chính, luật xử lý vi phạm về hành chính

Tổng hợp các văn bản về luật xử lý vi phạm hành chính

Tổng hợp các văn bản về luật xử lý vi phạm hành chính. Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực vi phạm hành chính đang có hiệu lực thi hành hiện nay để tiện...

Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm

Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hướng dẫn  CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 118/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH...

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản...

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính là hành vi có...

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính, Toàn bộ biểu mẫu luật Hành Chính của Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Văn bản tố tụng Hành chính, Download file đính kèm văn bản phía dưới trang. - Mẫu số 01-HC:...

Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công...

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013. Nghị định này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ,...

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. HANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải...

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định này quy định hành vi vi phạm,...

Công văn 89/TANDTC-PC về một số vấn đề trong xét xử

Công văn 89/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vấn đề trong xét xử. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Văn bản 02/GĐ-TANDTC Giải đáp một số vấn đề về tố tụng...

Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính,...

 Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Theo đó, liên quan đến Luật tố tụng hành chính (TTHC),...

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC hướng dẫn giải quyết vướng mắc nghiệp vụ trong hình sự; tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; dân sự; tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; tố...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ...

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi...

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Đã có nghị đinh thay...

Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; QUỐC HỘI CỘNG HÒA...

Bài viết mới