Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn viết đơn

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn viết đơn. Đơn khiếu nại là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước trong việc bồi thường đất khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Căn cứ theo quy định việc khiếu nại có thể thực hiện bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Nếu chọn hình thức viết đơn khiếu nại thì trong đơn phải có các nội dung tại Khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại năm 2011 về Hình thức khiếu nại như sau:

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ:

– Ngày, tháng, năm khiếu nại; 

– Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

– Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; 

– Nội dung, lý do khiếu nại; 

– Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của bạn.

Đơn khiếu nại phải do bạn ký tên hoặc điểm chỉ.

Luật sư tư vấn mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn viết đơn

1. Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai

Download – tải: Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

…………, ngày…. tháng…. năm 20…….

ĐƠN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG ĐẤT
(Về: Quyết định/Hành vi………………..)

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ Quyết định/Hành vi………………

Kính gửi: – ỦY  BAN NHÂN DÂN……………….. (Hoặc: – Ông/Bà:…………………………… – Chức vụ:………………. là hủ thể đã ra Quyết định bị khiếu nại/ là cơ quan quản lý người có hành vi hành chính bị khiếu nại)

Tên tôi là:………………………………………… Sinh năm:……………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………………….. cấp ngày……/..…./……………..
Cấp tại:…………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..
Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….
Là:……………………………………………………………. (ví dụ: cá nhân được bồi thường đất theo Quyết định……………..)

Tôi xin trình bày sự việc sau:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn khiếu nại)

Căn cứ vào Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011:

“Điều 7.Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

…”

Tôi nhận thấy, tôi có quyền khiếu nại Quyết định/hành vi hành chính của……………. về việc…………….. đến Quý Cơ quan để yêu cầu giải quyết.

Do vậy, tôi kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết vụ việc tôi đã nêu trên theo quy định của pháp luật và yêu cầu …………………….. (chủ thể ra quyết định hành chính/chủ thể thực hiện hành vi hành chính):
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(đưa ra các yêu cầu của bản thân, như thực hiện đúng quy định của pháp luật về bồi thường đất, bồi thường đúng giá trị,…)

Tôi xin cam đoan những gì tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin mà bản thân nêu ra trước pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

nguồn wikiluat.com

2. Tham khảo thêm mẫu đơn đề nghị về việc giải quyết đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm 20…… 

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về quyết định giải quyết vấn đề đền bù đất đai)

Kính gửi: ………………… (Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

 1. Người khiếu nại:

  Tên tôi là:………………………………………………… Sinh ngày:………………………………

  Thường trú tại:………………………………………………………………………………………….

  Số CMND/CCCD,/hộ chiếu:…………………………………………………………………………

  Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………………………

 2. Khiếu nại về quyết định giải quyết đền bù đất đai của ……………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………

 3. Nội dung khiếu nại: (trình bày chi tiết nội dung, lý do viết đơn khiếu nại về vấn đề đền bù đất đai.)

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Những yêu cầu của người khiếu nại: Đề nghị lên ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xem xét,  thẩm tra, xác minh diện tích, ranh giới thửa đất của gia đình tôi được đền bù theo đúng quy định của Luật Đất đai.
  ………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Cam kết của người khiếu nại: Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

 4. Tài liệu gửi theo đơn:
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………..

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

» Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện bồi thường giải phóng mặt bằng

» Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Luật sư tư vấn mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai: