Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Mục lục biểu mẫu (Ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)

Mẫu TP-QTV-01: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Mẫu TP-QTV-02: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Mẫu TP-QTV-03: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Mẫu TP-QTV-04: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Mẫu TP-QTV-05: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Mẫu TP-QTV-06: Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Mẫu TP-QTV-07: Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Mẫu TP-QTV-08: Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Download – tải bản word: Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh

3×4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Kính gửi: BỘ TƯ PHÁP

Tên tôi là: ……………………..                    Nam/Nữ: Nữ

Ngày sinh: 20/10/1974                             Nơi sinh: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………..

Điện thoại: ……………………..  Email:……………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………….,       Ngày cấp: 11/12/2015,

Nơi cấp: CA Hà Nội

Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: không

Là luật sư và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo: Liên đoàn luật sư Việt Nam; Đoàn luật sư TP.Hà Nội

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(Ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học)

Từ tháng, năm

đến ngày tháng, năm

Làm gì

Ở đâu

Ghi chú

1996 – 1999

Chuyên viên P. nhân sự

 

 

1999 – 2015

Hội luật gia

 

 

2015 – đến nay

Văn phòng luật sư

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(Ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm có:

1/ Đơn đề nghị
2/ Bản chụp Thẻ luật sư
3/ Bản chụp chứng chỉ hành nghề luật sư
4/ Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
5/ 02 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm
6/ Bản chụp CMND

TP.HCM, ngày …… tháng …… năm ……

Người khai

 ………………………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi

Văn phòng luật sư…………………
Địa chỉ: ……………………………………………

Tên tôi là: …………………..                            Nam/Nữ: Nữ

Ngày sinh: 20/10/1974                                           Nơi sinh: Hà Nội

Chứng minh nhân dân số: …………………………………,     Ngày cấp: 11/12/2015,

Nơi cấp: CA TP.Hà Nội

Thường trú:………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………..

Điện thoại: ……………………………….,                Email:………………………………………….

Đề nghị xác nhận quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị như sau:

  • Thời gian công tác tại Văn phòng luật sư……………. từ ngày 01/5/2015 đến nay.
  • Công việc đảm nhiệm: Trực tiếp liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để lập các thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh, Giải thể doanh nghiệp; Tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp, với tư cách là đại diện theo ủy quyền, liên quan đến các vụ việc: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại, Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, Tranh chấp về hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, Tranh chấp về thừa kế tài sản, Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác nhận lời khai của ………….. là đúng sự thật. ……………………. làm tại Văn phòng luật sư từ ngày 01/05/2015 đến nay.

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……
Trưởng văn phòng luật sư

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……

Người đề nghị

BỘ TƯ PHÁP – Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

» Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản