Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn soạn đơn

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn soạn đơn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 phá sản và giải thể là hai hình thức được áp dụng để “khai tử” cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là hai thủ tục pháp lý có bản chất pháp lý và trình tự thủ tục hoàn toàn khác nhau.

Mục lục:

 1. Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn soạn đơn
 2. Quy trình nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

1. Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn soạn đơn

1.1. Nội dung của đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:

Download mẫu dành cho chủ nợ: Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….…, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU
MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
(V/v: Mở thủ tục phá sản đối với Công ty………………..)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Luật phá sản năm 2014.

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)………

Họ và tên:……………… Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… cấp ngày…./…./……
Nơi cấp……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Tên công ty:…………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…./…….

Hotline:……………. Số Fax (nếu có):……………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông…………………… Sinh năm:……..

Chức vụ:………………….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Căn cứ đại diện: Điều lệ công ty……… năm……)

Là:………………. (tư cách yêu cầu, ví dụ: chủ nợ không có bảo đảm,… của công ty………………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc  như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc dẫn tới việc làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Điều 5 Luật phá sản năm 2014:

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
 6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

Tôi nhận thấy bản thân mình có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với:

Công ty:………………….

Địa chỉ trụ sở:…………………….

Giấy ĐKDN số:……….. do Sở Kế hoạch và đầu tư…….. cấp ngày…./…./…..

Mã số thuế:……………..

Số điện thoại:………………..

Do Ông:……………….. Chức vụ:………….. làm người đại diện theo pháp luật.

Vì Công ty này đã:…………….. (căn cứ để bạn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền mở thủ tục phá sản: ví dụ: không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng…………… trong khi đã hết thời  hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn,…)

Vậy nên tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan mở thủ tục phá sản đối với công ty………….. theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thanh toán khoản nợ trên cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu này của tôi trong thời gian ngắn nhất.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Quy trình nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Khác với thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, còn phá sản sẽ được thực hiện tại tòa án.

2.1 Theo quy định của Luật Phá sản thì chỉ có những đối tượng sau đây được nộp đơn tại Tòa án:

– Chủ nợ: Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm 1 phần đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

– Đại diện người lao động: Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không được trả lương, các khoản nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì người lao động cử người đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

– Doanh nghiệp mắc nợ: Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

2.2. Doanh nghiệp mắc nợ nộp đơn thì phải gửi kèm các giấy tờ tài liệu sau:

 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mắc nợ, trong đó giải trình rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến tính trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
 • Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
 • Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;
 • Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
 • Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản…
 • Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp

2.3. Các chủ thể khác được quyền nộp đơn nêu trên, Luật Phá sản 2014:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định…”

Theo Điều 8, Luật Phá sản 2014 Đơn yêu cầu giải quyết đơn tuyên bố phá sản doanh nghiệp được nộp tại Tòa án có thẩm quyền như sau:

1. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

d) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này

Sau khi Toà án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu thấy có đủ điều kiện thụ lý thì toà thông báo cho người nộp đơn tiền tạm ứng án phí phá sản. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, kể từ ngày người nộp đơn xuất trình tiền tạm ứng án phí phá sản. Vụ việc sẽ được Tòa án giải quyết theo quy định tố tụng.