Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay tôi đang sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Do dịch covid 19 công ty tôi hiện đang gặp khó khăn về tài chính, có rất nhiều khoản nợ lớn và không còn khả năng thanh toán các khoản nợ đó. Tôi muốn hỏi Quản tài viên về trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp của tôi.

Tư vấn trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp

Các bước thực hiện trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp:

 • Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 • Bước 2: Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu phá sản
 • Bước 3: Mở thủ tục phá sản
 • Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ
 • Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp
 • Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản và thực hiện quyết định đó

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật phá sản 2014

2. Phá sản doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Luật Phá sản 2014, phá sản doanh nghiệp là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy, điều kiện để phá sản doanh nghiệp là:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán;
 • Doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp được coi là mất khả năng thanh toán khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày đến hạn phải thanh toán.

Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán xảy ra khi:

 • Doanh nghiệp không có tài sản để thanh toán các khoản nợ
 • Doanh nghiệp có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

3. Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp thế nào?

Trình tự thủ tục phá sản của doanh nghiệp được Luật phá sản 2014 quy định tuần tự theo 6 bước cơ bản sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 • Để bắt đầu thủ tục phá sản doanh nghiệp, các chủ thể có quyền, nghĩa vụ phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kèm theo các tài kiệu, chứng cứ đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Để tìm hiểu về các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn bạn hãy tham khảo bài viết Ai có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến trụ sở của Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 2: Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu phá sản

Sau khi nhận được đơn yêu cầu phá sản, Tòa án sẽ xem xét và có 4 phương án giải quyết như sau:

 • Phương án 1: Nếu vụ việc phá sản không thuộc thẩm quyền thì Tòa án sẽ chuyển đơn yêu cầu cho Toàn án có thẩm quyền.
 • Phương án 2: Nếu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các thông tin, nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.
 • Phương án 3: Nếu người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc người nộp đơn rút đơn thì Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu.
 • Phương án 4: Nếu đơn yêu cầu hợp lệ, Thẩm phán sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản (Trừ khi người nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp phí)

Ngoài ra trong quá trình này Tòa án có thể mở các cuộc thương lượng giữa các bên có liên quan trong vụ việc phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (trừ khi doanh nghiệp được Tòa án giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn)
 • Sau khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, trong vòng 3 ngày Thẩm phán phải chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
 • Sau khi quyết định mở thủ tục phá sản được ban hành hoạt động của doanh nghiệp sẽ được giám sát, tài sản của doanh nghiệp sẽ được kiểm kê. Doanh nghiệp không được thực hiện các hành vi che giấu hoặc tẩu tán tài sản.

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

 • Thẩm phán sẽ triệu tập hội nghị chủ nợ trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản hoặc lập danh sách chủ nợ
 • Hội nghị chủ nợ sẽ được tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ≥51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng điều kiện thì Thẩm phán sẽ hoãn hội nghị và tổ chức lại trong vòng 30 ngày sau.

Hội nghị chủ nợ được tổ chức có quyền đưa ra các kết luận theo 3 hường giải quyết sau:

 • Đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Đề nghị áp dụng những biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đề nghị Tòa án tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

 • Nếu hội nghị chủ nợ ra quyết định áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì trong vòng 30 ngày từ ngày ra quyết định đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ để xem xét và cho ý kiến.
 • Thẩm phán sẽ tổng hợp ý kiến về phương án phục hồi của các bên và đưa ra hội nghị chủ nợ để xem xét và thông qua.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản và thực hiện quyết định đó

 • Nếu doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán sẽ ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.
 • Tài sản còn lại của doanh nghiệp sẽ bị thanh lý và phân chia cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản