Tài chính của công đoàn trong doanh nghiệp

Công ty có quyền giữ cũng như sử dụng tài chính Công Đoàn hay không? Hay chỉ chỉ có chủ tịch công đoàn mới được lưu giữ? Mong công ty luật tư vấn?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 về phân cấp thu kinh phí công đoàn có quy định:

3- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước.

a- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.

Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thành phố và tương đương; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước. Đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có 10.000 lao động trở lên, có tài khoản, có kế toán công đoàn chuyên trách, ba năm liền kề thực hiện tốt việc thu kinh phí công đoàn, báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn, nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên đầy đủ, kịp thời được phân cấp thu kinh phí công đoàn theo quy định này.

b- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.”

Như vậy doanh nghiệp không có quyền giữ và sử dụng tài chính Công đoàn. Còn Chủ tịch Công đoàn quản lý và sử dụng tài chính công đoàn như thế nào phải căn cứ vào việc Công đoàn cơ sở được phân phối nguồn thu như thế nào và sử dụng, quản lý dựa vào dự toán thu chi đã được Công đoàn cấp trên duyệt.

>> Áp dụng luật công đoàn trong doanh nghiệp nước ngoài