Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần. theo quy định của pháp luật thì Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp bắt buộc phải có từ 3 thành viên trở lên để thành lập CTCP.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014 về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần, được hướng dẫn bởi Điều 9, 10 và 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì việc thành lập công ty cổ phần yêu cầu bạn phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau đây:

Những giấy tờ cần chuổn bị khi đăng ký doanh nghiệp.

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.( Mẫu giấy đề nghị và ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy đề nghị được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Điều lệ công ty. (Theo quy định tại điều 25 Luật Doanh nghiệp)
Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.”

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 27 Luật doanh nghiệp:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.”

Theo quy định tại điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định để có thể hoàn tất hồ sơ nhằm tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần