Cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính, tư pháp về hành chính tư pháp từ trung ương đến địa phương cấp cơ sở Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công an nhân dân, Viện kiểm sát, Tòa án... | Viện kiểm sát nhân dân | Tòa án nhân dân | Công an nhân dân

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, theo đó, về cơ bản vẫn giữ nguyên hệ thống 3...

Danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Dưới đây là thông tin người đứng đầu và các văn bản quy định...

Quy định 69-QĐ/TW 2022 kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Quy định 69-QĐ/TW 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có hiệu lực từ ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, do Ban Chấp hành Trung ương.  Phần mục lục của Quy định 69 QĐ/TW...
thanh-tra-chinh-phu

Nghị định 50/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Cơ cấu tổ chức tại Điều 3 gồm: 1. Vụ Pháp chế; 2. Vụ Tổ chức cán...
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm...

Sở Ngoại vụ là gì, có chức năng, nhiệm vụ gì?

Sở Ngoại vụ có chức năng, nhiệm vụ gì? Sở Ngoại vụ là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác...

Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm...

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ...

Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp...

Các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND...

Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; 2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020...

Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin năm 2019

Năm 2019: Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin này. Dưới đây là nội dung nổi bật trong năm 2019 mà cán bộ, công chức cấp xã nên biết: 1.  Ai là cán bộ, công...

Cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn?

Ai là cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn? Căn cứ vào chức danh mà tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, chế độ chính sách cũng khác nhau. Không phải ai cũng phân biệt được...

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của các tỉnh,...

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 42/63 tỉnh, thành thuộc diện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, còn có 4 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn...

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết. Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã...

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã (mới nhất) Để tiện cho mọi người tra cứu thì mình có làm bảng sau, gồm có lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức...

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03/2004/TT-BNV Hà Nội, ngày...

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là cán bộ, công chức quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 1...

Thông tư số 04/2012/TT-BNV tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố  BỘ NỘI VỤ  Số: 04/2012/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006.  MỤC LỤC ĐIỀU LỆ ĐẢNG ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG...

Bài viết mới