Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Điều kiện để được cấp giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh phải có:

  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
  2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp;
  3. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ) hoặc tên xã, phường … số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);
  4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp: ………………………….

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm …………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày …… tháng …… năm …………

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………….……….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ……………………………………………

Email: ………………………………………………. Website: ………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

4. Vốn đầu tư (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………………………………….

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        

6. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………. Giới tính: ……………….

Sinh ngày: …/…./……… Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: …………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: …………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …/……/……Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

7. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh: …………………………………………………………………………………..

8. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………….

Mã số văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………

9. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………….

Mã số địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần

» Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH