Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự

Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự. Yêu cầu định giá tài sản này được gửi đến Hội đồng định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản phải gửi Kết luận định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản. 

Bao gồm: Mẫu Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, của Toà án, tổ chức hành nghề luật sư khi có yêu cầu.

Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự

1. Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản của cơ quan điều tra:

Download – tải: Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự

Yêu cầu định giá tài sản, mẫu số: 166 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017:

……………………………………………
……………………………………………
______________
Số:………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

……………………, ngày ………tháng ……….năm 20…..

YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (1)

Tôi:………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ(2) ………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ các điều 36, 39, 40, 69, 215, 216 và 217 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Xét cần thiết cho việc điều tra, Cơ quan……………………………………………………….
đề nghị Hội đồng định giá tài sản tiến hành định giá tài sản sau:
1. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá(3):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Tên tài liệu có liên quan (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:
4. Thời hạn định giá tài sản từ ngày………. tháng…….. năm ………… đến ngày……… tháng……… năm             

Hội đồng định giá tài sản phải gửi Kết luận định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản. 
Kèm theo Yêu cầu định giá tài sản này gồm: …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Yêu cầu định giá tài sản này được gửi đến Hội đồng định giá tài sản
Người định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
– VKS…………………………………………..
– …………………………………………………
– …………………………………………………
– Hồ sơ 02 bản.
………………………….


 
……………………………..

Ghi chú:
(1) Điều tra viên, Kiểm sát viên có thể tham dự phiên họp định giá tài sản nhưng phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản biết (khoản 1 Điều 217 BLTTHS);

(2) Vụ/việc đang điều tra cần định giá tài sản;             
(3) Ghi rõ thông tin, đặc điểm các loại tài sản cần định giá và nơi bảo quản các tài sản này.

2. Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản của Viện kiểm sát:

Mẫu số 118/HS
Theo QĐ số 15 ngày 09
tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT[1] …
[2]………………………………………….
____________
Số:…../YC-VKS…-…[3]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

…………, ngày…… tháng…… năm 20…

YÊU CẦU
ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……………….……

Căn cứ các điều 41, 69, 165, 215, 216 và 217[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…. tháng….. năm… của[5]……… về tội…………… quy định tại khoản…… Điều……..… Bộ luật Hình sự[6];
Xét đề nghị của ông/bà[7]……….……..……………………………….(nếu có);
Nhận thấy[8]……………………………………………………………………,

YÊU CẦU:
1. ….[9]……………… tiến hành định giá tài sản[10]……………………
2. Thời hạn định giá tài sản[11]……. kể từ ngày9……. nhận được Yêu cầu này.
3. Hội đồng định giá tài sản có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Kèm theo Yêu cầu này là hồ sơ, tài liệu có liên quan./.

Nơi nhận:
– Tổ chức, cá nhân được yêu cầu định giá tài sản;
– …………….;
– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG[12]
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:
[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao
[2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này
[3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)
[4] Nếu quyết định yêu cầu định giá tài sản trong giai đoạn truy tố thì bổ sung căn cứ Điều 236 BLTTHS
[5] Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố vụ án
[6] Trường hợp yêu cầu định giá theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 147 BLTTHS thì không cần căn cứ này
[7] Ghi rõ họ, tên, tư cách tham gia tố tụng
[8] Nêu lý do cần phải yêu cầu định giá
[9] Ghi tên Hội đồng định giá được yêu cầu định giá tài sản.
[10]Ghi rõ thông tin, đặc điểm các loại tài sản cần định giá và nơi bảo quản các tài sản này, nội dung yêu cầu định giá,…..
[11] Ghi rõ thời hạn định giá tài sản theo quy định tại Điều 216 BLTTHS
[12] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

3. Mẫu đơn Yêu cầu định giá tài sản của Tòa án:

» Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản

» Nghị định 30/2018/NĐ-CP thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

» Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ an hình sự