Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản

Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản, đơn đề nghị định giá lại tài sản (cấp huyện). Mẫu số D06-THADS đơn đề nghị về việc định giá lại tài sản được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.

Download: Mẫu đơn yêu cầu định giá lại tài sản

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc định giá lại tài sản

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

     Họ và tên người  đề nghị định giá lại tài sản (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú)……………………………………………….địa chỉ:………………………
……………………………………………………………………………………………………………………Họ và tên người được thi hành án…………………………………………………………….. địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..……………Họ và tên người phải thi hành án……………………………………………………………..
địa chỉ:……………………………………………………………………………………….……………

Căn cứ Thông  báo số …..ngày…….tháng……năm……của Chấp hành viên Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………….về kết quả thẩm định giá tài sản, đề nghị:

     1. Nội dung yêu cầu định giá lại tài sản:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

     2. Lý do yêu cầu
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

     3. Tạm ứng chi phí thẩm định giá
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

     4. Các tài liệu kèm theo 
– Quyết định thi hành án số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………………………………………………………………………………………………………………………..– Tài liệu có liên quan ………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng  …. năm 20……  
Người yêu cầu định giá lại tài sản
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

» Tư vấn thi hành án dân sự