Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Download – tải: Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….…,ngày…tháng… năm 20……

ĐƠN YÊU CẦU
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………………..

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
Họ tên: ………………………………………………….Sinh năm:…………………………………..
CMND số ……………………cấp ngày …………………….. nơi cấp……………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..
Là (nguyên đơn/bị đơn/người có quyền, nghĩa vụ liên quan)……………………. trong vụ án dân sự……………………………………………………………………số……. ngày…. tháng …. năm……… được Tòa án nhân dân………………………………….thụ lý giải quyết.

Người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
Họ tên:…………………………………… Sinh năm:……………………………..
CMND số …………….cấp ngày…………………..nơi cấp……………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………..

NGUYÊN NHÂN YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:
Từ nội dung trình bày trên, xét thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:………………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về quyền của đương sự, kính đề nghị Tòa án áp dụng khoản….. Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ra quyết định:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Kính mong Quý tòa xem xét, chấp thuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

» Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Trên đây là mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để áp dụng.