Mục lục Bộ luật dân sự 2015

Mục lục Bộ luật dân sự 2015. Mục lục giúp tra cứu nhanh chóng, tóm lược được những nội dung chính có trong văn bản.

» Bộ luật dân sự 2015

MỤC LỤC

Phần thứ nhất
QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự
Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự
Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự
Điều 5. Áp dụng tập quán
Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật
Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự

Chương II
XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự
Điều 9. Thực hiện quyền dân sự
Điều 10. Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự
Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự
Điều 12. Tự bảo vệ quyền dân sự
Điều 13. Bồi thường thiệt hại
Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền
Điều 15. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

Chương III
CÁ NHÂN

Mục 1. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
Điều 17. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
Điều 18. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
Điều 19. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân
Điều 20. Người thành niên
Điều 21. Người chưa thành niên
Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự
Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Mục 2. QUYỀN NHÂN THÂN

Điều 25. Quyền nhân thân
Điều 26. Quyền có họ, tên
Điều 27. Quyền thay đổi họ
Điều 28. Quyền thay đổi tên
Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc
Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử
Điều 31. Quyền đối với quốc tịch
Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
Điều 33. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể
Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
Điều 36. Quyền xác định lại giới tính
Điều 37. Chuyển đổi giới tính
Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình

Mục 3. NƠI CƯ TRÚ

Điều 40. Nơi cư trú của cá nhân
Điều 41. Nơi cư trú của người chưa thành niên
Điều 42. Nơi cư trú của người được giám hộ
Điều 43. Nơi cư trú của vợ, chồng
Điều 44. Nơi cư trú của quân nhân
Điều 45. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Mục 4. GIÁM HỘ

Điều 46. Giám hộ
Điều 47. Người được giám hộ
Điều 48. Người giám hộ
Điều 49. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ
Điều 50. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ
Điều 51. Giám sát việc giám hộ
Điều 52. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên
Điều 53. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự
Điều 54. Cử, chỉ định người giám hộ
Điều 55. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi
Điều 56. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
Điều 57. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều 58. Quyền của người giám hộ
Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ
Điều 60. Thay đổi người giám hộ
Điều 61. Chuyển giao giám hộ
Điều 62. Chấm dứt việc giám hộ
Điều 63. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

Mục 5. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT

Điều 64. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó
Điều 65. Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú
Điều 66. Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú
Điều 67. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú
Điều 68. Tuyên bố mất tích
Điều 69. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích
Điều 70. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích
Điều 71. Tuyên bố chết
Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
Điều 73. Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết

Chương IV
PHÁP NHÂN

Điều 74. Pháp nhân
Điều 75. Pháp nhân thương mại
Điều 76. Pháp nhân phi thương mại
Điều 77. Điều lệ của pháp nhân
Điều 78. Tên gọi của pháp nhân
Điều 79. Trụ sở của pháp nhân
Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân
Điều 81. Tài sản của pháp nhân
Điều 82. Thành lập, đăng ký pháp nhân
Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân
Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân
Điều 85. Đại diện của pháp nhân
Điều 86. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân
Điều 87. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân
Điều 88. Hợp nhất pháp nhân
Điều 89. Sáp nhập pháp nhân
Điều 90. Chia pháp nhân
Điều 91. Tách pháp nhân
Điều 92. Chuyển đổi hình thức của pháp nhân
Điều 93. Giải thể pháp nhân
Điều 94. Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể
Điều 95. Phá sản pháp nhân
Điều 96. Chấm dứt tồn tại pháp nhân

Chương V
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Điều 97. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự
Điều 98. Đại diện tham gia quan hệ dân sự
Điều 99. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự
Điều 100. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự với một bên là nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài

Chương VI
HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
Điều 102. Tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
Điều 103. Trách nhiệm dân sự của thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
Điều 104. Hậu quả pháp lý đối với giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện

Chương VII
TÀI SẢN

Điều 105. Tài sản
Điều 106. Đăng ký tài sản
Điều 107. Bất động sản và động sản
Điều 108. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai
Điều 109. Hoa lợi, lợi tức
Điều 110. Vật chính và vật phụ
Điều 111. Vật chia được và vật không chia được
Điều 112. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao
Điều 113. Vật cùng loại và vật đặc định
Điều 114. Vật đồng bộ
Điều 115. Quyền tài sản

Chương VIII
GIAO DỊCH DÂN SỰ

Điều 116. Giao dịch dân sự
Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Điều 118. Mục đích của giao dịch dân sự
Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự
Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện
Điều 121. Giải thích giao dịch dân sự
Điều 122. Giao dịch dân sự vô hiệu
Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo
Điều 125. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện
Điều 126. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn
Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình
Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
Điều 130. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần
Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
Điều 132. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Chương IX
ĐẠI DIỆN

Điều 134. Đại diện
Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện
Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân
Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân
Điều 138. Đại diện theo ủy quyền
Điều 139. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện
Điều 140. Thời hạn đại diện
Điều 141. Phạm vi đại diện
Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện
Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Chương X
THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

Mục 1. THỜI HẠN

Điều 144. Thời hạn
Điều 145. Áp dụng cách tính thời hạn
Điều 146. Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn
Điều 147. Thời điểm bắt đầu thời hạn
Điều 148. Kết thúc thời hạn

Mục 2. THỜI HIỆU

Điều 149. Thời hiệu
Điều 150. Các loại thời hiệu
Điều 151. Cách tính thời hiệu
Điều 152. Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự
Điều 153. Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự
Điều 154. Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự
Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện
Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự
Điều 157. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Phần thứ hai
QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Chương XI
QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 158. Quyền sở hữu
Điều 159. Quyền khác đối với tài sản
Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
Điều 162. Chịu rủi ro về tài sản

Mục 2. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 163. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
Điều 164. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
Điều 165. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật
Điều 166. Quyền đòi lại tài sản
Điều 167. Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình
Điều 168. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình
Điều 169. Quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mục 3. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 171. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong
Điều 172. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường
Điều 173. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng
Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản
Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản
Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại
Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề

Chương XII
CHIẾM HỮU

Điều 179. Khái niệm chiếm hữu
Điều 180. Chiếm hữu ngay tình
Điều 181. Chiếm hữu không ngay tình
Điều 182. Chiếm hữu liên tục
Điều 183. Chiếm hữu công khai
Điều 184. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu
Điều 185. Bảo vệ việc chiếm hữu

Chương XIII
QUYỀN SỞ HỮU

Mục 1. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 1. QUYỀN CHIẾM HỮU

Điều 186. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu
Điều 187. Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản
Điều 188. Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự

Tiểu mục 2. QUYỀN SỬ DỤNG

Điều 189. Quyền sử dụng
Điều 190. Quyền sử dụng của chủ sở hữu
Điều 191. Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu

Tiểu mục 3. QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT

Điều 192. Quyền định đoạt
Điều 193. Điều kiện thực hiện quyền định đoạt
Điều 194. Quyền định đoạt của chủ sở hữu
Điều 195. Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu
Điều 196. Hạn chế quyền định đoạt

Mục 2. HÌNH THỨC SỞ HỮU

Tiểu mục 1. SỞ HỮU TOÀN DÂN

Điều 197. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân
Điều 198. Thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân
Điều 199. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân
Điều 200. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư vào doanh nghiệp
Điều 201. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân
Điều 202. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được giao cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
Điều 203. Quyền của cá nhân, pháp nhân đối với việc sử dụng, khai thác tài sản thuộc sở hữu toàn dân
Điều 204. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân chưa được giao cho cá nhân, pháp nhân quản lý

Tiểu mục 2. SỞ HỮU RIÊNG

Điều 205. Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng
Điều 206. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng

Tiểu mục 3. SỞ HỮU CHUNG

Điều 207. Sở hữu chung và các loại sở hữu chung
Điều 208. Xác lập quyền sở hữu chung
Điều 209. Sở hữu chung theo phần
Điều 210. Sở hữu chung hợp nhất
Điều 211. Sở hữu chung của cộng đồng
Điều 212. Sở hữu chung của các thành viên gia đình
Điều 213. Sở hữu chung của vợ chồng
Điều 214. Sở hữu chung trong nhà chung cư
Điều 215. Sở hữu chung hỗn hợp
Điều 216. Quản lý tài sản chung
Điều 217. Sử dụng tài sản chung
Điều 218. Định đoạt tài sản chung
Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung
Điều 220. Chấm dứt sở hữu chung

Mục 3. XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu mục 1. XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

Điều 221. Căn cứ xác lập quyền sở hữu
Điều 222. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
Điều 223. Xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng
Điều 224. Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức
Điều 225. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập
Điều 226. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn
Điều 227. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chế biến
Điều 228. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu
Điều 229. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy
Điều 230. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên
Điều 231. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc
Điều 232. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc
Điều 233. Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước
Điều 234. Xác lập quyền sở hữu do được thừa kế
Điều 235. Xác lập quyền sở hữu theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
Điều 236. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Tiểu mục 2. CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Điều 237. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu
Điều 238. Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác
Điều 239. Từ bỏ quyền sở hữu
Điều 240. Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác
Điều 241. Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu
Điều 242. Tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy
Điều 243. Tài sản bị trưng mua
Điều 244. Tài sản bị tịch thu

Chương XIV
QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Mục 1. QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

Điều 245. Quyền đối với bất động sản liền kề
Điều 246. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề
Điều 247. Hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề
Điều 248. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề
Điều 249. Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề
Điều 250. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa
Điều 251. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải
Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
Điều 253. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
Điều 254. Quyền về lối đi qua
Điều 255. Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác
Điều 256. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Mục 2. QUYỀN HƯỞNG DỤNG

Điều 257. Quyền hưởng dụng
Điều 258. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng
Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng
Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng
Điều 261. Quyền của người hưởng dụng
Điều 262. Nghĩa vụ của người hưởng dụng
Điều 263. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản
Điều 264. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức
Điều 265. Chấm dứt quyền hưởng dụng
Điều 266. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng

Mục 3. QUYỀN BỀ MẶT

Điều 267. Quyền bề mặt
Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt
Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt
Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt
Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt
Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt
Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Phần thứ ba
NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Chương XV
QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1. CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ

Điều 274. Nghĩa vụ
Điều 275. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ
Điều 276. Đối tượng của nghĩa vụ

Mục 2. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Điều 277. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ
Điều 278. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ
Điều 279. Thực hiện nghĩa vụ giao vật
Điều 280. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền
Điều 281. Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc
Điều 282. Thực hiện nghĩa vụ theo định kỳ
Điều 283. Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba
Điều 284. Thực hiện nghĩa vụ có điều kiện
Điều 285. Thực hiện nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn
Điều 286. Thực hiện nghĩa vụ thay thế được
Điều 287. Thực hiện nghĩa vụ riêng rẽ
Điều 288. Thực hiện nghĩa vụ liên đới
Điều 289. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới
Điều 290. Thực hiện nghĩa vụ phân chia được theo phần
Điều 291. Thực hiện nghĩa vụ không phân chia được theo phần

Mục 3. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Điều 293. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm
Điều 294. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai
Điều 295. Tài sản bảo đảm
Điều 296. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba
Điều 298. Đăng ký biện pháp bảo đảm
Điều 299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm
Điều 300. Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
Điều 301. Giao tài sản bảo đảm để xử lý
Điều 302. Quyền nhận lại tài sản bảo đảm
Điều 303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp
Điều 304. Bán tài sản cầm cố, thế chấp
Điều 305. Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm
Điều 306. Định giá tài sản bảo đảm
Điều 307. Thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp
Điều 308. Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm

Tiểu mục 2. CẦM CỐ TÀI SẢN

Điều 309. Cầm cố tài sản
Điều 310. Hiệu lực của cầm cố tài sản
Điều 311. Nghĩa vụ của bên cầm cố
Điều 312. Quyền của bên cầm cố
Điều 313. Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố
Điều 314. Quyền của bên nhận cầm cố
Điều 315. Chấm dứt cầm cố tài sản
Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố

Tiểu mục 3. THẾ CHẤP TÀI SẢN

Điều 317. Thế chấp tài sản
Điều 318. Tài sản thế chấp
Điều 319. Hiệu lực của thế chấp tài sản
Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp
Điều 321. Quyền của bên thế chấp
Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp
Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp
Điều 324. Quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp
Điều 325. Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất
Điều 326. Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất
Điều 327. Chấm dứt thế chấp tài sản

Tiểu mục 4. ĐẶT CỌC, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ

Điều 328. Đặt cọc
Điều 329. Ký cược
Điều 330. Ký quỹ

Tiểu mục 5. BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU

Điều 331. Bảo lưu quyền sở hữu
Điều 332. Quyền đòi lại tài sản
Điều 333. Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản
Điều 334. Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu

Tiểu mục 6. BẢO LÃNH

Điều 335. Bảo lãnh
Điều 336. Phạm vi bảo lãnh
Điều 337. Thù lao
Điều 338. Nhiều người cùng bảo lãnh
Điều 339. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh
Điều 340. Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh
Điều 341. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
Điều 342. Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh
Điều 343. Chấm dứt bảo lãnh

Tiểu mục 7. TÍN CHẤP

Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị – xã hội
Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp

Tiểu mục 8. CẦM GIỮ TÀI SẢN

Điều 346. Cầm giữ tài sản
Điều 347. Xác lập cầm giữ tài sản
Điều 348. Quyền của bên cầm giữ
Điều 349. Nghĩa vụ của bên cầm giữ
Điều 350. Chấm dứt cầm giữ

Mục 4. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ
Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
Điều 353. Chậm thực hiện nghĩa vụ
Điều 354. Hoãn thực hiện nghĩa vụ
Điều 355. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ
Điều 356. Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật
Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền
Điều 358. Trách nhiệm do không thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc
Điều 359. Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ
Điều 360. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Điều 361. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Điều 362. Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại
Điều 363. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi
Điều 364. Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Mục 5. CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ

Điều 365. Chuyển giao quyền yêu cầu
Điều 366. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ
Điều 367. Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu
Điều 368. Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Điều 369. Quyền từ chối của bên có nghĩa vụ
Điều 370. Chuyển giao nghĩa vụ
Điều 371. Chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm

Mục 6. CHẤM DỨT NGHĨA VỤ

Điều 372. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ
Điều 373. Hoàn thành nghĩa vụ
Điều 374. Hoàn thành nghĩa vụ trong trường hợp bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ
Điều 375. Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận
Điều 376. Chấm dứt nghĩa vụ do được miễn thực hiện nghĩa vụ
Điều 377. Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác
Điều 378. Chấm dứt nghĩa vụ do bù trừ nghĩa vụ
Điều 379. Những trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ
Điều 380. Chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền
Điều 381. Chấm dứt nghĩa vụ do hết thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ
Điều 382. Chấm dứt nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại
Điều 383. Chấm dứt nghĩa vụ khi vật đặc định không còn
Điều 384. Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp phá sản

Mục 7. HỢP ĐỒNG

Tiểu mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Điều 385. Khái niệm hợp đồng
Điều 386. Đề nghị giao kết hợp đồng
Điều 387. Thông tin trong giao kết hợp đồng
Điều 388. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực
Điều 389. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng
Điều 390. Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng
Điều 391. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng
Điều 392. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất
Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng
Điều 394. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng
Điều 395. Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều 396. Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều 397. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng
Điều 398. Nội dung của hợp đồng
Điều 399. Địa điểm giao kết hợp đồng
Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng
Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng
Điều 402. Các loại hợp đồng chủ yếu
Điều 403. Phụ lục hợp đồng
Điều 404. Giải thích hợp đồng
Điều 405. Hợp đồng theo mẫu
Điều 406. Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng
Điều 407. Hợp đồng vô hiệu
Điều 408. Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

Tiểu mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Điều 409. Thực hiện hợp đồng đơn vụ
Điều 410. Thực hiện hợp đồng song vụ
Điều 411. Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ
Điều 412. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ
Điều 413. Nghĩa vụ không thực hiện được do lỗi của một bên
Điều 414. Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên
Điều 415. Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Điều 416. Quyền từ chối của người thứ ba
Điều 417. Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm
Điều 419. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng
Điều 420. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Tiểu mục 3. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Điều 421. Sửa đổi hợp đồng
Điều 422. Chấm dứt hợp đồng
Điều 423. Hủy bỏ hợp đồng
Điều 424. Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ
Điều 425. Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện
Điều 426. Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng
Điều 427. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng
Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Chương XVI
MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

Mục 1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản
Điều 431. Đối tượng của hợp đồng mua bán
Điều 432. Chất lượng của tài sản mua bán
Điều 433. Giá và phương thức thanh toán
Điều 434. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán
Điều 435. Địa điểm giao tài sản
Điều 436. Phương thức giao tài sản
Điều 437. Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng
Điều 438. Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ
Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại
Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền
Điều 441. Thời điểm chịu rủi ro
Điều 442. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu
Điều 443. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng
Điều 444. Bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán
Điều 445. Bảo đảm chất lượng vật mua bán
Điều 446. Nghĩa vụ bảo hành
Điều 447. Quyền yêu cầu bảo hành
Điều 448. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành
Điều 449. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành
Điều 450. Mua bán quyền tài sản
Điều 451. Bán đấu giá tài sản
Điều 452. Mua sau khi sử dụng thử
Điều 453. Mua trả chậm, trả dần
Điều 454. Chuộc lại tài sản đã bán

Mục 2. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Điều 455. Hợp đồng trao đổi tài sản
Điều 456. Thanh toán giá trị chênh lệch

Mục 3. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản
Điều 458. Tặng cho động sản
Điều 459. Tặng cho bất động sản
Điều 460. Trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình
Điều 461. Thông báo khuyết tật của tài sản tặng cho
Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

Mục 4. HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản
Điều 464. Quyền sở hữu đối với tài sản vay
Điều 465. Nghĩa vụ của bên cho vay
Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay
Điều 467. Sử dụng tài sản vay
Điều 468. Lãi suất
Điều 469. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn
Điều 470. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn
Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường

Mục 5. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản
Điều 473. Giá thuê
Điều 474. Thời hạn thuê
Điều 475. Cho thuê lại
Điều 476. Giao tài sản thuê
Điều 477. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê
Điều 478. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê
Điều 479. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê
Điều 480. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích
Điều 481. Trả tiền thuê
Điều 482. Trả lại tài sản thuê

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

Điều 483. Hợp đồng thuê khoán tài sản
Điều 484. Đối tượng của hợp đồng thuê khoán
Điều 485. Thời hạn thuê khoán
Điều 486. Giá thuê khoán
Điều 487. Giao tài sản thuê khoán
Điều 488. Trả tiền thuê khoán và phương thức trả
Điều 489. Khai thác tài sản thuê khoán
Điều 490. Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán
Điều 491. Hưởng hoa lợi, chịu thiệt hại về gia súc thuê khoán
Điều 492. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán
Điều 493. Trả lại tài sản thuê khoán

Mục 6. HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản
Điều 495. Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản
Điều 496. Nghĩa vụ của bên mượn tài sản
Điều 497. Quyền của bên mượn tài sản
Điều 498. Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản
Điều 499. Quyền của bên cho mượn tài sản

Mục 7. HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 500. Hợp đồng về quyền sử dụng đất
Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất
Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất
Điều 503. Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất

Mục 8. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Điều 504. Hợp đồng hợp tác
Điều 505. Nội dung của hợp đồng hợp tác
Điều 506. Tài sản chung của các thành viên hợp tác
Điều 507. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác
Điều 508. Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
Điều 509. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác
Điều 510. Rút khỏi hợp đồng hợp tác
Điều 511. Gia nhập hợp đồng hợp tác
Điều 512. Chấm dứt hợp đồng hợp tác

Mục 9. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ
Điều 514. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ
Điều 515. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ
Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ
Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ
Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ
Điều 519. Trả tiền dịch vụ
Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
Điều 521. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ

Mục 10. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Tiểu mục 1. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Điều 522. Hợp đồng vận chuyển hành khách
Điều 523. Hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách
Điều 524. Nghĩa vụ của bên vận chuyển
Điều 525. Quyền của bên vận chuyển
Điều 526. Nghĩa vụ của hành khách
Điều 527. Quyền của hành khách
Điều 528. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Điều 529. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN

Điều 530. Hợp đồng vận chuyển tài sản
Điều 531. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản
Điều 532. Giao tài sản cho bên vận chuyển
Điều 533. Cước phí vận chuyển
Điều 534. Nghĩa vụ của bên vận chuyển
Điều 535. Quyền của bên vận chuyển
Điều 536. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển
Điều 537. Quyền của bên thuê vận chuyển
Điều 538. Giao tài sản cho bên nhận tài sản
Điều 539. Nghĩa vụ của bên nhận tài sản
Điều 540. Quyền của bên nhận tài sản
Điều 541. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Mục 11. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Điều 542. Hợp đồng gia công
Điều 543. Đối tượng của hợp đồng gia công
Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công
Điều 545. Quyền của bên đặt gia công
Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công
Điều 547. Quyền của bên nhận gia công
Điều 548. Trách nhiệm chịu rủi ro
Điều 549. Giao, nhận sản phẩm gia công
Điều 550. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công
Điều 551. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công
Điều 552. Trả tiền công
Điều 553. Thanh lý nguyên vật liệu

Mục 12. HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Điều 555. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản
Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản
Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
Điều 558. Quyền của bên giữ tài sản
Điều 559. Trả lại tài sản gửi giữ
Điều 560. Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ
Điều 561. Trả tiền công

Mục 13. HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền
Điều 563. Thời hạn ủy quyền
Điều 564. Ủy quyền lại

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền
Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền
Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền
Điều 568. Quyền của bên ủy quyền
Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Chương XVII
HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI

Điều 570. Hứa thưởng
Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng
Điều 572. Trả thưởng
Điều 573. Thi có giải

Chương XVIII
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN

Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền
Điều 575. Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền
Điều 576. Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện
Điều 577. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Chương XIX
NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả
Điều 580. Tài sản hoàn trả
Điều 581. Nghĩa vụ hoàn trả hoa lợi, lợi tức
Điều 582. Quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả
Điều 583. Nghĩa vụ thanh toán

Chương XX
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân
Điều 587. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mục 2. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI

Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm

Mục 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 594. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Điều 595. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
Điều 596. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra
Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
Điều 598. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra
Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra
Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Điều 602. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
Điều 606. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể
Điều 607. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
Điều 608. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Phần thứ tư
THỪA KẾ

Chương XXI
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 609. Quyền thừa kế
Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân
Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
Điều 612. Di sản
Điều 613. Người thừa kế
Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
Điều 616. Người quản lý di sản
Điều 617. Nghĩa vụ của người quản lý di sản
Điều 618. Quyền của người quản lý di sản
Điều 619. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm
Điều 620. Từ chối nhận di sản
Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản
Điều 622. Tài sản không có người nhận thừa kế
Điều 623. Thời hiệu thừa kế

Chương XXII
THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Điều 624. Di chúc
Điều 625. Người lập di chúc
Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Điều 627. Hình thức của di chúc
Điều 628. Di chúc bằng văn bản
Điều 629. Di chúc miệng
Điều 630. Di chúc hợp pháp
Điều 631. Nội dung của di chúc
Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc
Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực
Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều 637. Người không được công chứng, chứng thực di chúc
Điều 638. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực
Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở
Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
Điều 641. Gửi giữ di chúc
Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại
Điều 643. Hiệu lực của di chúc
Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng
Điều 646. Di tặng
Điều 647. Công bố di chúc
Điều 648. Giải thích nội dung di chúc

Chương XXIII
THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật
Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
Điều 652. Thừa kế thế vị
Điều 653. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ
Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
Điều 655. Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác

Chương XXIV
THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

Điều 656. Họp mặt những người thừa kế
Điều 657. Người phân chia di sản
Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán
Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc
Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật
Điều 661. Hạn chế phân chia di sản
Điều 662. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Phần thứ năm
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương XXV
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 663. Phạm vi áp dụng
Điều 664. Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Điều 665. Áp dụng điều ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Điều 666. Áp dụng tập quán quốc tế
Điều 667. Áp dụng pháp luật nước ngoài
Điều 668. Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đến
Điều 669. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật
Điều 670. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài
Điều 671. Thời hiệu

Chương XXVI
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, PHÁP NHÂN

Điều 672. Căn cứ xác định pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch, người có
Điều 673. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân
Điều 674. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân
Điều 675. Xác định cá nhân mất tích hoặc chết
Điều 676. Pháp nhân

Chương XXVII
PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN

Điều 677. Phân loại tài sản
Điều 678. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
Điều 679. Quyền sở hữu trí tuệ
Điều 680. Thừa kế
Điều 681. Di chúc
Điều 682. Giám hộ
Điều 683. Hợp đồng
Điều 684. Hành vi pháp lý đơn phương
Điều 685. Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
Điều 686. Thực hiện công việc không có ủy quyền
Điều 687. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Phần thứ sáu
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 688. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 689. Hiệu lực thi hành

Download: Bộ luật dân sự 2015.doc

» Bộ luật dân sự 2015

» Luật sư tư vấn luật dân sự