Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Miễn trách nhiệm hình sự là quy định quan trọng được ghi nhận trong Bộ luật Hình sự. Đây là trường hợp một người đã thực hiện tội phạm nhưng do đáp ứng các điều kiện nhất định mà không phải chịu hậu quả của việc thực hiện tội phạm đó. Mẫu đơn xin miễn trách nhiệm hình sự của bị hại, mẫu đơn xin miễn trách nhiệm hình sự do tự mình viết khi cí đủ điều kiện xin miwwnx trách nhiệm hình sự.

Mẫu đơn xin miễn trách nhiệm hình sự

1. Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự của bị hại viết

Bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì có căn cứ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự?

Điều 29 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự như sau:

“1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi có quyết định đại xá.

2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy him cho xã hội nữa;

b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

c) Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

3. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.”

Như vậy, đối với trường tại khoản 3, khi bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp này người bị hại viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

2. Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do bị cáo tự viết

Trường hợp này thường áp dụng đối với bị hại là cơ quan tổ chức thì bị cáo xét thấy đư điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự thì có thể tự viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______***_______

……………., ngày ….. tháng …… năm 20……

ĐƠN XIN MIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Kính gửi: – Ông …………………………., Thẩm Phán
TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………….
– Ông …………………………, Kiểm Sát Viên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………………………………….

Tôi tên: …………………….., Sinh năm…….
CMND số: ……………………cấp ngày:……/…./20….. tại:…………………………………….
Là bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà Nước tại công ty cổ phần ……………………………… đã bị truy tố theo cáo trạng số:………………ngày………………….và sẽ bị xét xử vào ngày …….. tại Tòa sơ thẩm Tòa Án Nhân Dân………………………

Tôi xin trình bày như sau:
Vì muốn hoàn thành tốt mọi công tác được giao và cũng vì cả nể không dám đi ngược lại ý kiến của cấp trên nên tôi đã có những sai sót và những vi phạm trong thời gian qua. Kết quả là tôi sẽ phải ra Tòa để chịu xét xử vào ngày…./…./……. sắp tới.

Dù tôi biết là mình có lỗi và rất ăn năn về lỗi lầm này, nhưng thật sự tôi không cố ý phạm tôi, tôi không vì động cơ cá nhân khi vi phạm. Ngoài ra, mọi hậu quả đều đã được khắc phục hoàn toàn và công ty cổ phần Dược phẩm……………………… cũng như công ty……. đều có văn bản xin xem xét cho trường hợp của tôi.

Bằng sự tuyệt đối tin tưởng vào chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước, tôi làm đơn này thỉnh cầu quý Tòa và quý Viện xem xét cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm của tôi trong phiên tòa sắp tới. Tôi xin cam kết là sẽ ăn năn hối cải và không bao giờ tái phạm nữa.

Trong khi chờ đợi sự xem xét giúp đỡ của quý Tòa và quý Viện, xin quý Tòa và quý Viện nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Ký tên)

Dowload/ tải: Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

– Nếu là người bị hại làm đơn muốn xin bãi nại, xin rút lại toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi tố bị can, khởi tố vụ án được phép làm đơn xin bãi nại để tạo sự khoan hồng cho người phạm tội, thì sử dụng: Mẫu đơn xin bãi nại hình sự

» Mẫu đơn kháng cáo hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự