Chi phí đăng ký Mã số mã vạch

Chi phí đăng ký Mã số mã vạch. Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mức thu phí cấp mã số mã vạch GS1 Company Prefix GCP-8, 9, 10, 12; GTIN; EAN-8 được quy định cụ thể bao nhiêu tiền? Theo quy định tại điều 4 của Thông tư 232/2016/TT-BTC thì từ ngày 01/01/2017 mức thu chi phí đăng ký mã vạch như sau: 

Chi phí đăng ký Mã số mã vạch

– Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch: mức phí này dao động từ 300.000 đến 1.000.000 đồng. 
– Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài dựa trên số lương hồ sơ. Ví dụ là 500.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm hoặc 10.000 đồng/mã đối với hồ sơ trên 50 mã sản phẩm. 
– Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí): dao động từ 200.000 đến 2000.000 đồng/năm. 
Như vậy, có thể thấy chi phí đăng ký mã vạch cũng như duy trì mã số mã vạch hiện nay đã được pháp luật quy định cụ thể trong văn bản pháp luật làm căn cứ để các đơn vị có thẩm quyền thu phí cho phù hợp. So sánh có thể thấy mức phí này có sự biến động theo chiều hướng tăng so với quy định tại thông tư 36/2007/TT-BTC. 

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch sau ngày 1/7 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên. 

1. Thời gian đăng ký mã số mã vạch 

Thời hạn giải quyết đăng ký Mã số mã vạch: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Từ 2 đến 5 ngày cấp Mã số tạm thời.
+ Cấp giấy chứng nhận sau 1 tháng. 

2. Chi phí đăng ký mã số mã vạch cụ thể

– Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 2.250.000đ
– Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp cùng của năm đầu: 500.000đ, nếu đăng ký từ tháng thứ 7 đến tháng 12 thì phí duy trì năm đầu giảm bằng 50% là 250.000đ
Tổng cộng:
– Phí đăng ký mã số mã vạch: 2.250.000VNĐ (Hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

3. Lựa chọn số lượng sản phẩm để đăng ký cho phù hợp

Để biết phí duy trì nộp hàng năm theo loại mã doanh nghiệp:
+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số:
Phí duy trì 500.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 100 loại sản phẩm)
+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số:
Phí duy trì 800.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 1000 loại sản phẩm)
+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số:
Phí duy trì 1.500.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 10.000 loại sản phẩm)
+ Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số:
Phí duy trì 2.000.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 100.000 loại sản phẩm)

Lưu ý: Ngoài chi phí đăng ký Mã số mã vạch ban đầu thì hàng năm doanh nghiệp phải nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phải nộp trước 30/6 hàng năm.

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký Mã số mã vạch:
Gửi giấy đăng ký kinh doanh và liệt kê sản phẩm cần áp mã vạch qua email để là thủ tục đăng ký mã số mã vạch.