Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công An

Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công An. Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên tư pháp. Việc bổ nhiệm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện khoa học hình sự được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.và Viện khoa học hình sự có các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phải thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động, chức năng và nhiệm vụ đó.

Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công An

Khoa học hình sự là tổng thể tri thức được tích lũy có hệ thống về nội dung, bản chất, phương pháp luận nghiên cứu và ứng dụng các tri thức trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Địa chỉ: P. Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội / Google maps: https://goo.gl/maps/Cq8374Xix94Bc4zi6

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định Số: 293/VBHN-BTP năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

2. Chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học hình sự

Viện khoa học hình sự có các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 9 Nghị định Số: 293/VBHN-BTP năm 2021 như sau:

a) Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp;

b) Xây dựng quy trình, quy chuẩn giám định kỹ thuật hình sự trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;

c) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự;

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ kỹ thuật hình sự đối với các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong toàn quốc theo quy định của Bộ Công an;

đ) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự và pháp y;

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của Bộ Công an;

g) Tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; tng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động pháp y trong ngành công an theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi Viện pháp y quc gia; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và pháp y;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an

Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự và Bộ Công an có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên tư pháp theo quy định. và Việc bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng, Luật Giám định tư pháp

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y dựa trên các quy định

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an

» Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

» Luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự