Luật sư tư vấn luật giám định tư pháp

Luật sư tư vấn luật giám định tư pháp. Giám định trong lĩnh vực tư pháp gồm lĩnh vực dân sự, hình sự, như giám định pháp y, giám định chữ viết, giám định sở hữu trí tuệ để phục vụ cho công tác tố tụng, giải quyết tránh chấp để đảm bảo quyền lợi của các bên theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn luật giám định tư pháp, giám định pháp y

1. Tư vấn trong mọi lĩnh vực giám định

+ Tư vấn giám định pháp y;

+ Tư vấn thủ tục giám định tai nạn lao động;

+ Tư vấn giám định vi phạm sở hữu công nghiệp;

+ Tư vấn giám định pháp y.

2. Dịch vụ hỗ trợ pháp luật giám định tư pháp cho khách hàng

+ Tư vấn hồ sơ giám định, trình tự thực hiện giám định;

+ Tư vấn giải quyết các trường hợp cụ thể, các vướng mắc trên thực tế;

+ Tư vấn các thủ tục pháp lý, tư vấn soạn thảo đơn;

+ Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp luật về trưng cầu giám định…

3. Các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực pháp

3.1. Luật:

Luật giám định tư pháp 2018

3.2. Nghị định:

– Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp.

3.3. Thông tư:

– Thông tư 06/2019/TT-BYT quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

– Thông tư 33/2014/TT-BGTVT về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

– Thông tư 33/2014/TT-BCA về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

– Thông tư 02/2014/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

– Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Luật sư tư vấn luật giám định tư pháp, trưng cầu giám định: