Home Văn bản luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản luật Sở hữu trí tuệ bao gồm Luật sở hữu trí tuệ, Nghị định về Sở hữu trí tuệ, Nghị quyết, Thông tư hướng dẫn về Sở hữu trí tuệ, Điều ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ. Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam | Đăng ký Nhãn hiệu ra nước ngoài | Đăng ký Mã số mã vạch | Xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009...

Nghị quyết 91/ NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn...

Nghị quyết 91/NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý phạm vi quốc gia CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/NQ-CP Hà Nội, ngày 15...

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 /11 / 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 / 7/2006, là luật quy định...

Chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng) Vừa qua, Bộ tài chính ban hành Công văn 10453/BTC-CST ngày 27/07/2016 và Công văn 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016, theo đó hướng dẫn chính sách...

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu...

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Quy định chi tiết một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12 Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 5...

Điều ước quốc tế về SHTT

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng. - Download: Công ước Rome Bảo hộ Công...

Thông tư về Sở hữu trí tuệ

- Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ. Download: Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN về dịch vụ sở hữu trí tuệ - Thông tư Số: 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02...

Chỉ thị quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan Download: Chỉ thị quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả >> Luật sở hữu trí...

Nghị định về Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển Giao Công Nghệ. Download: ND_133_2008_ND_CP_luat_chuyen_giao_cong_ nghệ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 09...

Bài viết mới