Điều ước quốc tế về SHTT

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp – Download

Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng.

– Download: Công ước Rome Bảo hộ

Công ước Bern Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật.

– Download: Công ước Bern Bảo hộ

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

– Download: Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá – Download

Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hoá.

– Download: Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hoá

Thoả ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp – Download

Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ. – Download

Thoả thuận TRIPS về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. – Download

Hiệp ước WIPO về Quyền tác giả (WCT) – Download

Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) – Download

Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) – Download

» Luật sở hữu trí tuệ