Chỉ thị quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Download: Chỉ thị quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả

>> Luật sở hữu trí tuệ