Nghị định về Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển Giao Công Nghệ.

Download: ND_133_2008_ND_CP_luat_chuyen_giao_cong_ nghệ

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2006 về nhãn hàng hoá.

Download: Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

– Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân Sự, Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Download: Nghị định số 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả và quyền liên quan

– Nghi định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Download: Nghi định số 103/2006/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp

– Nghi định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Download: Nghi định số 105/2006/NĐ-CP về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

– Nghi định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Download: Nghi định số 106/2006/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

– Nghi định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Download: Nghi định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả

» Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ