Nghị quyết 91/ NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý

Nghị quyết 91/NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý phạm vi quốc gia

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 91/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẤP PHÉP SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỈ DẪN NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ THUỘC PHẠM VI QUỐC GIA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 5860/TTr-BNN-CBTTNS ngày 18 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ:

1. Cấp phép sử dụng chữ Việthoặc Việt Nam, chữ tiếng Anh tương ứng “Viethoặc “Vietnamđể đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ quốc gia của Việt Nam tại nước ngoài; trước mắt cấp phép cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm gạo của Việt Nam tại nước ngoài.

2. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về việc sử dụng tên quốc gia, bao gồm dạng đầy đủ, dạng rút ngắn, các chữ tiếng Anh tương ứng và các dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia trong việc đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) cho các sản phẩm, dịch vụ tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn S
Hiệp; Trlý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, PL, TH, TKBT
Lưu: VT, KTTH (3).ND

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

» Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài