Tư vấn các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Tư vấn các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là những hành vi nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm tới các quyền cơ bản và quan trọng của con người, để đảm bảo các quyền con người được tôn trọng và bảo vệ, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định trách nhiệm hình sự đối với các tội này. 

Luật sư tư vấn các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người:

Khái niệm: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của người khác được Hiến pháp và pháp luật hình sự ghi nhận và bảo vệ.

1. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Gồm 33 tội danh được quy định từ Điều 123 đến Điều 156 thuộc Chương XIV của BLHS 2015 như sau:

 • Điều 123. Tội giết người
 • Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ
 • Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
 • Điều 126. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội
 • Điều 127. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ
 • Điều 128. Tội vô ý làm chết người
 • Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
 • Điều 130. Tội bức tử
 • Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát
 • Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
 • Điều 133. Tội đe dọa giết người
 • Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
 • Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
 • Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội
 • Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ
 • Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
 • Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
 • Điều 140. Tội hành hạ người khác
 • Điều 141. Tội hiếp dâm
 • Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
 • Điều 143. Tội cưỡng dâm
 • Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
 • Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
 • Điều 148. Tội lây truyền HIV cho người khác
 • Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho người khác
 • Điều 150. Tội mua bán người
 • Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi
 • Điều 152. Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi
 • Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi
 • Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
 • Điều 155. Tội làm nhục người khác
 • Điều 156. Tội vu khống

2. Cấu thành các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người:

– Chủ thể:
Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện. Tuy nhiên, đối với một số tội phạm, thì ngoài dấu hiệu chung, chủ thể của tội phạm còn cần có các dấu hiệu đặc biệt như: người đang thi hành công vụ trong Điều 137; người có chức vụ, quyền hạn hoặc có quan hệ nhất định đối với người bị lệ thuộc (Điều 130, Điều 140).

– Khách thể
Khách thể của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là các tội phạm này xâm phạm đến quyền sống, quyền được bảo hộ về sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của các tội phạm này là con người cụ thể. Theo đó, con người phải là một cơ thể còn sống và có thời điểm tính từ khi sinh ra cho đến khi chết. Tính mạng ở đây được hiểu là quyền sống của con người. Quyền sống là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Các tội xâm phạm tới tính mạng con người được hiểu là sự tác động làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động là con người đang còn sống.

Sức khỏe của con người là tình trạng sức lực của con người đang sống trong điều kiện bình thường, là trạng thái tâm sinh lý, sự hoạt động hài hoà trong cơ thể cả về thần kinh và cơ bắp, tạo nên khả năng chống lại bệnh tật. Hành vi xâm phạm sức khỏe con người là hành vi dùng tác động ngoại lực hoặc bất kỳ hình thức nào làm cho người đó yếu đi hoặc gây ra những tổn thương ở các bộ phận trong cơ thể, gây bệnh tật, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người đó. Nó làm tổn hại đến khả năng suy nghĩ, học tập, lao động, sáng tạo của nạn nhân.

Nhân phẩm được hiểu là phẩm chất, giá trị của một con người cụ thể và được pháp luật bảo vệ. Nhân phẩm là tổng hợp những phẩm chất mang tính đặc trưng của mỗi cá nhân, những yếu tố đặc trưng này tạo nên giá trị một con người. Danh dự là sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp và là cái nhằm mang lại danh dự, nhằm tỏ rõ sự kính trọng của xã hội, của tập thể. Hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là làm cho người đó bị xúc phạm, bị coi thường, bị khinh rẻ trong gia đình, tập thể, trong nhân dân, trong xã hội tùy thuộc vào vị thế, vai trò và nhiệm vụ, tuổi tác của người đó và mức độ của hành vi phạm tội.

– Mặt khách quan
Mặt khách quan của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người thể hiện ở những hành vi nguy hiểm cho xã hội (hành động hoặc không hành động) xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Trong Chương XIV của Bộ luật hình sự, đa số các hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện bằng hành động phạm tội như: sử dụng các công cụ, phương tiện khác nhau để gây nên sự tác động tới con người cụ thể, gây ra những thiệt hại hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho con người đó. Đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người thường được thể hiện bằng lời nói, cử chỉ, hành vi phát tán…. xâm phạm tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.. Cá biệt cũng có những tội phạm, hành vi nguy hiểm cho xã hội được thể hiện dưới dạng không hành động phạm tội như: Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng –  Điều 132 hoặc hành vi không cho con do mình đẻ ra bú sữa gây ra cái chết cho đứa trẻ là một dạng hành vi không hành động phạm tội trong Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ – Điều 124.

Mặt khách quan của tội phạm còn thể hiện ở hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của các tội phạm này là những thiệt hại về thể chất như chết người; thiệt hại về sức khỏe; các ly trẻ em khỏi sự quản lý của gia đình hoặc người thân; truyền bệnh nguy hiểm cho người khác… hoặc gây tổn hại về tinh thân như xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của con người. Phần lớn các tội phạm thuộc Chương XIV Bộ luật hình sự đều có cấu thành vật chất, tức là hậu quả là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm. Để truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm này cần phải làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra.

Mặt chủ quan:
Phần lớn các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm danh dự của con người được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp (như tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, v.v..). Tuy vậy, cũng có tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý (như tội vô ý làm chết người (Điều 128); vô ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác (Điều 138), v.v.. Ngoài ra, một số tội phạm ở Chương này còn được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp, như tội bức tử (Điều 130), tội gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 137), v.v..

Đối với một số tội, mục đích và động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm như tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 126); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 136). Ngoài ra, Bộ luật hình sự còn quy định động cơ hoặc mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tăng nặng ở một số cấu thành tăng nặng như động cơ đê hèn (điểm q khoản 1 Điều 123 tội giết người; điểm c khoản 2 các điều 151,152, 153 – các tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em); để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân (điểm g, h khoản 1 Điều 123 – tội giết người); để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác (điểm d khoản 2 Điều 133 tội đe dọa giết người); để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (điểm n khoản 1 Điều 134 tội cố ý gây thương tích, v.v..); để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo, để đưa ra nước ngoài (điểm b khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 150 –  tội mua bán người; điểm h, e khoản 2 các điều 151, 152, 153 – các tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em). Đối với các tội khác, động cơ, mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc.

3. Các khung hình phạt chính đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Hình phạt: Hình phạt đối với nhóm tội phạm này gồm hình phạt chínhhình phạt bổ sung:

Hình phạt chính: cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn; tù chung thân, tử hình. Ví dụ đối với tội cố ý gây thương tích phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với trường hợp gây thương tích từ 61 % trở lên hoặc gây thương tích từ 02 người trở lên mà tỷ lệ thương tích  từ 31 % đến 60%.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc cấm cư trú, quản chế. 

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Luật sư tư vấn tội giết người

Tư vấn các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người.
Khi quý vị có vướng mắc về tội này cần luật sư tư vấn, bào chữa trong bất kỳ giai đoạn từ khi bị bắt, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại Tòa án, xin liên hệ để được hỗ trợ: