Vốn thành lập doanh nghiệp môi giới và kinh doanh bất động sản?

Vốn quy định khi thành lập doanh nghiệp môi giới và kinh doanh bất động sản?

I. Cơ sở pháp lý

 – Luật kinh doanh bất động sản 2014

II. Luật sư trả lời:

Thấy rằng bạn muốn thành lập công ty môi giới – tư vấn bất động sản, nghĩa là bạn đang muốn kinh doanh dịch vụ bất động sản. Có thể hiểu Kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động trung gian trong lĩnh vực bất động sản như: môi giới, tìm kiếm giới thiệu những khách hàng có nhu cầu mua, bán, quảng cáo bất động sản cho những nguồn cung cấp hoặc ngược lại.

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản

– Luật kinh doanh bất động sản quy định về Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.”

và Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn bất động sản là: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Do đó, nếu bạn muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn- môi giới bất động sản thì bạn bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên bạn đang muốn một cá nhân thành lập doanh nghiệp, thì theo quan điểm của tôi thì loại hình doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng được điều kiện quy định tại điều 62 Luật KDBDS 2014 về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Trên thực tế thì không có quy định cấm thành lập doanh nghiệp tư nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới này, và thực tế vẫn có những doanh nghiệp như vậy. Tuy nhiên, để chắc chăn hơn và để tránh rủi ro từ việc phải chịu trách nhiệm vô hạn thì bạn nên tìm thêm 1 người có chứng chỉ môi giới bất động sản và cùng nhau thành lập công ty TNHH 2 thành viên để tránh những rủi ro từ điều kiện pháp luật quy định.

– Điều kiện về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản: Khác với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản pháp luật quy định các Doanh nghiệp đó phải đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ, thì đối với công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản pháp luật lại không yêu cầu điều kiện về vốn. Vốn của công ty cũng không yêu cầu ký quỹ ngân hàng hoặc chứng minh công ty có đủ số vốn này khi thành lập. (Như vậy tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà thành lập doanh nghiệp thì không cần phải có vốn pháp định và yêu cầu có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề bất động sản)

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản

1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh môi giới BĐS

Khi kinh doanh dịch vụ tư vấn – môi giới BĐS bạn phải đăng ký ngành nghề sau:

Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quảng cáo bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp nộp lên Sở kế hoạch-đầu tư gồm các giấy tờ sau:

• Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS

• Điều lệ công ty 

• Danh sách thành viên ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông ( đối với công ty cổ phần)

• Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các thành viên ( công ty tnhh 2 thành viên), các cổ đông ( công ty cổ phần)

Lưu ý: Đối với ngành nghề tư vấn môi giới bất động sản, trong lúc thành lập thì bên Sở Kế hoạch và đầu tư không yêu cầu Chứng chỉ ngành nghề môi giới, nhưng trong quá trình hoạt động có thể sẽ cần khi có cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

» Tư vấn thành lập công ty mới

» Tư vấn luật bất động sản cho doanh nghiệp