Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Chúng tôi đang muốn thay đổi đăng ký kinh doanh với các nội dung:

  1. Thay đổi tên công ty;
  2. Thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty.
  3. Tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm cổ đông góp vốn.

Luật sư: Với yêu cầu nêu trên, tiến hành như sau:

1. Lộ trình thực hiện.

Doanh nghiệp cần thực hiện 2 bước thủ tục:

Bước 1: Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 1: Thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ theo hình thức tăng theo tỷ lệ của các cổ đông hiện hữu.

Bước 2: Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2: Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần từ cổ hiện hữu cho cổ đông mới.

SB Law sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên, và điều chỉnh các tỷ lệ chuyển nhượng để phù hợp với thực tế góp.

2. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ thay đổi ĐKKD lần 1: 5 triệu đồng.
Phí dịch vụ thay đổi ĐKKD lần 2: 4 triệu đồng.
Tổng phí dịch vụ: 9 triệu đồng

Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm phí nhà nước, phí dịch vụ SB, phí khắc dấu (do đổi tên công ty), nhưng chưa bao gồm 10% VAT.

3. Thời hạn thực hiện theo yêu cầu của SB law:

Thời gian soạn hồ sơ thay đổi DKKD lần 1: 02  ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu.
Thời hạn thực hiện thay đổi DKKD lần 1: 11 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian soạn hồ sơ thay đổi DKKD lần 2: 02  ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu.
Thời hạn thực hiện thay đổi DKKD lần 2: 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp  hồ sơ hợp lệ.

>> Tư vấn Luật doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh: