Tổng hợp văn bản pháp luật ngân hàng

Tổng hợp văn bản pháp luật ngân hàng. Các văn bản về pháp luật ngân hàng

I. Luật về lĩnh vực Ngân hàng

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số: 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

2. Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 47/2010/QH12

Văn bản hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng số: 07/VBHN-VPQH
Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Luật các tổ chức tín dụng 2010 số 47/2010/QH12

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 17/2017/QH14 sửa đổi Luật Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 về 

3. Luật Bảo hiểm tiền gửi số: 06/2012/ QH13
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

4. Luật phòng, chống rửa tiền 2012

5. Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

II. Nghị định về lĩnh vực Ngân Hàng

NĐ 88/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
NĐ 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp
NĐ 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của nhà nước
NĐ 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam
NQ 01/2019/NQ-HĐTP Về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
NĐ 43/VBHN-NHNN ngày 14/7/2016 hợp nhất NĐ 101/2012/NĐ-CP và NĐ 80/2016/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt
NĐ 80/2016/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt

III. Thông tư về lĩnh vực Ngân hàng

TT 46/2014/TT-NHNN về Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
QĐ 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ
TT 47/VBHN-NHNN ngày 09/12/2019 hợp nhất TT 39/2014/TT-NHNN, TT 20/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 23/2019/TT-NHNN về Dịch vụ Trung gian thanh toán
TT 03/VBHN-NHNN ngày 17/01/2020 hợp nhất TT 19/2016/TT-NHNN, TT 30/2016/TT-NHNN, TT 26/2017/TT-NHNN, TT 41/2018/TT-NHNN , TT 28/2019/TT-NHNN về Hoạt động Thẻ ngân hàng.
TT 40/2011/TT-NHNN về cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tín dụng
TT 17/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 40/2011/TT-NHNN
TT 07/2015/TT-NHNN về Bảo lãnh ngân hàng
TT 13/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 07/2015/TT-NHNN
TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân
TT 06/2017/TT-NHNN sửa bổ sung TT 04/2015/TT-NHNN về Quỹ tín dụng nhân dân
TT 04/2010/TT-NHNN về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, ngân hàng
TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 32/2016/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN
TT 02/2019/TT-NHNN sửa bổ sung TT 23/2014/TT-NHNN về việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
TT 22/2016/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
TT 15/2018/TT-NHNN sửa bổ sung TT 22/2016/TT-NHNN
TT 48/2018/TT-NHNN về Tiền gửi tiết kiệm
TT 49/2018/TT-NHNN về Tiền gửi có kỳ hạn
TT 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
NQ 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

» Luật sư giải quyết tranh chấp bảo lãnh vay vốn Ngân hàng