Tội từ chối định giá tài sản theo Bộ luật Hình sự

Tội từ chối định giá tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015. Người có hành vi từ chối định giá tài sản. Từ chối định giá tài sản, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm định giá đã không đồng ý tiến hành việc định giá hoặc trốn tránh thực hiện việc định giá theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Được quy định tại Điều 383 Bộ luật Hình sự 2015. 

Tội từ chối định giá tài sản theo Bộ luật Hình sự

1. Điều 383. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu

“1. Người làm chứng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, người giám định, người định giá tài sản, người dịch thuật từ chối khai báo, trốn tránh việc kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội này là:

Khách thể: Tội này xâm phạm đến hoạt động tư pháp.

Chủ thể: Chủ thể của tội danh này là chủ thể đặc biệt, là người định giá tài sản.

Mặt khách quan: Có hành vi từ chối định giá tài sản. Từ chối định giá tài sản, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm định giá đã không đồng ý tiến hành việc định giá hoặc trốn tránh thực hiện việc định giá theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý

Hình phạt: Hình phạt tù cao nhất áp dụng đối với tội dành này là 01 năm.

» Quy định về thu thập chứng cứ của Luật sư

» Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự