Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư là một tổ chức kinh doanh đặc biệt, được tổ chức và hoạt động riêng theo quy định của Luật Luật sư 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 và luật khác có liên quan. Hiện có hai hình thức là Văn phòng luật sư và Công ty luật | Quy định về luật sư | Tập sự luật sư | Trợ giúp pháp lý

Kế toán trong lĩnh vực họat động của văn phòng luật sư, công ty...

Kế toán trong lĩnh vực văn phòng luật sư, công ty luật. Lĩnh tư vấn pháp luật, hoạt động tranh tụng là lĩnh vực kinh doanh tương đối đặc thù, thuộc nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch...
Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư

Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư theo Biểu số:...

Mẫu Báo cáo của tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật khi hoạt động theo Biểu số: 08a/BTP/BTTP/LSTN. Khi thành lập tổ chức hành nghề luật như như công ty luật hoặc văn phòng luật...

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc. Ngày 15/3/2019 Bộ tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật...

Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư BỘ TƯ PHÁP Số: 02/2019/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng...

Mức phí thành viên của luật sư hành nghề luật sư

Mức phí thành viên của luật sư hành nghề luật sư là một trong các loại phí mà luật sư phải nộp hàng năm nộp cho tổ chức hành nghề luật sư, ngoài các khoản phí ban...

Mẫu dự thảo Điều lệ của công ty luật

Mẫu dự thảo Điều lệ của công ty luật TNHH Một thành viên để các bạn luật sư tham khảo khi thành lập hoạt động công ty luật để nộp cho Sở tư pháp khi thành lập: CỘNG...

Thủ tục thành lập văn phòng luật sư

Tư vấn về thủ tục thành lập văn phòng luật sư. Hiện nay khi thành lập văn phòng luật sư, công ty luật, luật sư không còn phải chờ điều kiện 2 năm như trước đây theo nội dung...

So sánh Văn phòng luật sư và Công ty Luật

So sánh Văn phòng luật sư và Công ty Luật. Các loại hình trong tổ chức hành nghề Luật sư, bao gồm: Văn phòng luật sư, công ty luật TNHH, công ty luật hợp danh có những...

Thủ tục thành lập công ty luật

Thủ tục thành lập công ty luật hay Văn phòng luật sư là nhu cầu tìm hiểu của những luật sư đã sau khi được cấp thẻ luật sư như cần có các công đoạn nào, thủ...

Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên... 1. Luật sư hành nghề với tư cách...

Bài viết mới