Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc

Các trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc. Ngày 15/3/2019 Bộ tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư.

Điều 6. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
Trong đó, 5 trường hợp được miễn tham gia lớp bồi dưỡng gồm:

a) Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ . tham gia bồi dưỡng trong năm;

c) Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;

d) Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;

đ) Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Luật sư thuộc một trong các trường hợp nêu trên có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ chứng minh của luật sư thuộc trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng cho luật sư.

Quy định hiện hành gồm các trường hợp:

a) Tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng do các tổ chức quy định tại Điều 11 của Thông tư này thực hiện;
 
b) Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư;
 
c) Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài.

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư tối thiểu là 8 giờ/năm (quy định hiện hành là 16 giờ/năm).

Thông tư có hiệu lực từ 05/5/2019 thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP

– Xem nội dung thông tư 02/2019/TT-BTP:

» Thông tư 02/2019/TT-BTP bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

» Văn bản pháp luật về luật sư