Mức phí trọng tài khi giải quyết tại VIAC

Đề nghị cho biết mức phí trọng tài khi giải quyết tại VIAC

Theo website của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, từ ngày 1/1/2012, VIAC sẽ áp dụng biểu phí trọng tài mới, cụ thể như sau:

I. Cơ sở tính phí trọng tài
1. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
Trị giá tranh chấp
Phí trọng tài
500.000.000 trở xuống
45.000.000
500.000.001
đến 1.000.000.000
45.000.000 + 7,0% số tiền vượt quá 500.000.000
1.000.000.001
đến 5.000.000.000
80.000.000 + 4,0% số tiền vượt quá 1.000.000.000
5.000.000.001
đến 10.000.000.000
240.000.000 + 2,5% số tiền vượt quá 5.000.000.000
10.000.000.001
đến 50.000.000.000
365.000.000 + 1,5% số tiền vượt quá 10.000.000.000
50.000.000.001
đến 100.000.000.000
965.000.000 + 1,0% số tiền vượt quá 50.000.000.000
100.000.000.001
đến 500.000.000.000
1.465.000.000 + 0,4% số tiền vượt quá 100.000.000.000
500.000.000.001 trở lên
3.065.000.000 + 0,1% số tiền vượt quá 500.000.000.000
2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch Trung tâm quyết định số phí trọng tài phải tạm ứng  căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp và thời gian giải quyết vụ tranh chấp.
3. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có các yêu cầu nêu trị giá vừa có những yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính căn cứ vào mục 1 của Biểu phí này, phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính căn cứ vào mục 2 của Biểu phí này.
4. Phí trọng tài nêu tại mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp; chi phí thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia, chi phí giám định, định giá tài sản và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.
5. Các quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối việc sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại có điều chỉnh về trị giá vụ tranh chấp.
II. Hoàn trả phí trọng tài
1. Phí trọng tài được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
a. Nếu Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút trước khi thành lập Hội đồng Trọng tài, Trung tâm hoàn trả 70% phí trọng tài;
b. Nếu Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm hoàn trả 40% phí trọng tài;
c. Nếu Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút sau khi Trung tâm gửi Giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, Trung tâm hoàn trả  20% phí trọng tài;
d. Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi hoàn trả không dưới 20.000.000đ.
2. Trừ các trường hợp nêu tại mục 1 trên đây, trong các trường hợp khác phí trọng tài không được hoàn trả.