Chỉ định trọng tài viên có bắt buộc phải không?

Các bên có bắt buộc phải chỉ định trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC không khi thủ tục trọng tài được giải quyết theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC?

Theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC, đối với những tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì các bên bắt buộc phải chỉ định trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC. Còn đối với các tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì các bên có thể tự do chọn chỉ định trọng tài, có thể chỉ định trọng tài viên không có tên trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC.