Nộp đơn kiện ra VIAC tôi phải làm thế nào?

Đơn kiện sẽ nộp trực tiếp tại trụ sở chính của VIAC (số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội, Việt Nam). Đơn kiện phải bao gồm những nội dung sau:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
– Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
– Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
– Cơ sở và chứng cứ khởi kiện;
– Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
– Tên Trọng tài viên có tên trong Danh sách Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn hoặc yêu cầu của Nguyên đơn về việc Chủ tịch Trung tâm chỉ định Trọng tài viên cho mình.
Kèm theo Đơn kiện, Nguyên đơn phải gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ thỏa thuận trọng tài, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài. Đơn kiện và các tài liệu kèm theo phải lập đủ số bản (05 bản) để gửi cho các thành viên trong Hội đồng Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp, mỗi người một bản, cho Bị đơn một bản và một bản lưu tại VIAC.