Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?
Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Quy tắc VIAC, nếu các bên không có thoả thuận, Nguyên đơn phải nộp đủ phí trọng tài tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện.
Bị đơn phải nộp đủ phí trọng tài tại thời điểm nộp Đơn kiện lại (gồm chi phí để trả thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp và chi phí hành chính của VIAC liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp). Việc nộp phí trọng tài sẽ được thực hiện theo thông báo và trong thời hạn do VIAC ấn định.

Các chi phí nêu tại khoản 3 Điều 34 của Quy tắc VIAC sẽ được tạm ứng sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập.
VIAC tham khảo ý kiến của Hội đồng Trọng tài để lập dự tính, quyết định một bên hoặc các bên phải tạm ứng các chi phí này và thông báo cho các bên biết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VIAC, bên hoặc các bên được yêu cầu phải tạm ứng đủ các chi phí này, trừ khi các bên có thoả thuận khác.
Nếu các chi phí này không được tạm ứng đủ, VIAC có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài tạm dừng giải quyết vụ tranh chấp.
Trong trường hợp này, một bên có thể tạm ứng thay cho bên kia theo yêu cầu của VIAC để quá trình tố tụng trọng tài được tiếp tục. Nếu các chi phí này không được tạm ứng đủ thì Hội đồng Trọng tài có thể tạm dừng việc giải quyết vụ tranh chấp.

Các chi phí nêu tại khoản 4 Điều 34 của Quy tắc VIAC được nộp theo Quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 19 của Quy tắc VIAC.

theo VIAC

» Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài