Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng Trọng tài thuộc một Trung tâm Trọng tài hoặc bởi Hội đồng Trọng tài do các bên thành lập, tùy thuộc vào quyền lựa chọn của các bên.

Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau:
– Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
– Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
– Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có ưu điểm là không công khai, phán quyết trọng tài có giá trị chung thẩm. Ngoài ra, trong Trọng tài các bên được tự do chỉ định trọng tài viên của riêng mình và tự do thỏa thuận về các trình tự, thủ tục giải quyết vụ tranh chấp như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng…

Công ty luật đại diện cho Quý khách hàng tham gia tố tụng bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài bao gồm:

 • Nghiên cứu Hợp đồng thương mại mà Khách hàng đã ký, và các hồ sơ, tài liệu, thông tin do Khách hàng cung cấp để đánh giá pháp lý về toàn bộ vụ việc.
 • Tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp để cho Khách hàng xem xét và lựa chọn.
 • Hỗ trợ Khách hàng giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết vụ việc và/hoặc xác định, thu thập chứng cứ của vụ việc.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện nộp tại Trung tâm trọng tài để tiến hành khởi kiện.
 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình trao đổi, làm việc với đối tác thương mại nhằm tìm kiếm phương thức giải quyết vấn đề phát sinh giữa Khách hàng với đối tác thương mại.
 • Tư vấn về thủ tục và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ việc ra trước cơ quan Trọng tài.
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc soạn thảo các văn bản gửi đối tác thương mại, cá nhân và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc.
 • Hỗ trợ Khách hàng thu thập chứng cứ, thông tin liên quan tới vụ việc.
 • Trong trường hợp cần thiết, hỗ trợ Khách hàng làm thủ tục đề nghị cơ quan Trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm phong tỏa tiền thanh toán cho đối tác thương mại đã mở L/C tại Ngân hàng.
 • Hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm và đề nghị cử trọng tài viên tham gia Hội đồng giải quyết tranh chấp tại cơ quan Trọng tài.
 • Thực hiện vai trò Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Giao dịch, làm việc với đối tác thương mại theo ủy quyền của Khách hàng tại cơ quan Trọng tài.

» Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

» Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Luật sư bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài: